نوسانات نرخ ارز


نوسانات نرخ ارز

(آیین‌نامه شماره ۷۰)

شرایط عمومی بیمه‌نامه نوسانات نرخ ارز واحدهای تولیدی- صادراتی

مصوب ۲۹/۱/۹۱

شورای‌عالی بیمه به استناد بند ۵ ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری و ماده ۷۲ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ج.نوسانات نرخ ارز ا.ایران، به منظور کاهش خطرپذیری ناشی از نوسانات قیمت‌ها، در جلسه مورخ ۲۹/۰۱/۱۳۹۱ اجازه صدور بیمه‌نامه نوسانات نرخ ارز واحدهای تولیدی- صادراتی را توسط شرکت‌های بیمه در چارچوب شرایط عمومی بیمه‌نامه نوسانات نرخ ارز واحدهای تولیدی- صادراتی به شرح زیر صادر کرد:

ماده ۱- اساس قرارداد

این بیمه‌نامه بر اساس قانون بیمه مصوب اردیبهشت ماه سال ۱۳۱۶ و در اجرای ماده ۷۲ قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین پیشنهاد کتبی بیمه‌گذار که مورد قبول بیمه‌گر واقع گردیده و کتباً به بیمه‌گر اعلام شده است‌ تنظیم گردیده و هرگونه تغییری در آن به موجب الحاقیه‌های صادره خواهد بود.

ماده ۲- تعاریف

۱-۲- بیمه‌گر: شرکت‌ بیمه که دارای مجوز فعالیت از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

۲-۲- بیمه‌گذار: واحدهای تولیدی- صادراتی کالا یا خدمات که در معرض ریسک نوسانات نرخ ارز بوده و با خرید این بیمه‌نامه متعهد به پرداخت حق‌بیمه مربوط می‌باشند.

۳-۲- موضوع بیمه: پوشش ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز در قرارداد تجاری بیمه‌گذار.

۴-۲- نوسان نرخ ارز: منظور از نوسان نرخ ارز، ریسک افزایش نرخ ارزهای خارجی برای تولیدکنندگان و ریسک کاهش نرخ ارزهای خارجی برای صادرکنندگان است.

۵-۲- مبلغ بیمه‌شده: مبلغ بیمه‌نامه به ارز مورد درخواست بیمه‌گذار.

۶-۲- ارز پایه: ارز مبنای محاسبه در این بیمه‌نامه.

۷-۲- ارز مورد درخواست بیمه: ارزی که بیمه‌گذار تمایل به پوشش نوسانات نرخ آن نسبت به ارز پایه را دارد.

۸-۲- نرخ ارز پایه در تاریخ انعقاد بیمه‌نامه: نرخ برابری ارز مورد درخواست بیمه به ارز پایه در تاریخ انعقاد بیمه‌نامه.

۹-۲- نرخ ارز پایه در تاریخ سررسید بیمه‌نامه: نرخ برابری ارز مورد درخواست بیمه به نوسانات نرخ ارز ارز پایه در تاریخ سررسید بیمه‌نامه.

۱۰-۲- خسارت: خسارت عبارت‌ است از زیان بیمه‌گذار، معادل مابه‌التفاوت نرخ ارز پایه در تاریخ سررسید بیمه‌نامه نسبت به نرخ ارز پایه در تاریخ انعقاد بیمه‌نامه ضربدر مبلغ بیمه‌شده.

ماده ۳- وظایف و تعهدات بیمه‌گر

۱-۳- بیمه‌گر متعهد است آن قسمت از خسارت را که بر اساس مفاد مندرج در شرایط عمومی و خصوصی بیمه‌نامه متوجه بیمه‌گذار گردیده تا سقف مندرج در بیمه‌نامه پرداخت نماید.

۲-۳- بیمه‌گر موظف است قبل از انعقاد بیمه‌نامه از وجود قرارداد تولیدی- صادراتی معتبر بیمه‌گذار اطمینان حاصل نماید.

تبصره ۱ حداکثر میزان تعهد بیمه‌گر برای هر بیمه‌نامه صادره به شرح ذیل می‌باشد:

– در پوشش خسارت ناشی از نوسان نرخ ارز به ارز، طبق توافق مندرج در شرایط خصوصی بیمه‌نامه.

– در پوشش خسارت ناشی از نوسان نرخ ارز به ریال، طبق توافق مندرج در شرایط خصوصی بیمه‌نامه

تبصره ۲ بعد از اعلام خسارت توسط بیمه‌گذار، بیمه‌گر موظف است حداکثر ظرف ۱۰ روز کاری از تاریخ سررسید بیمه‌نامه، میزان خسارت را بر اساس شرایط عمومی و خصوصی بیمه‌نامه تعیین و نسبت به پرداخت آن در وجه بیمه‌گذار اقدام نماید.

ماده ۴- وظایف و تعهدات بیمه‌گذار

۱-۴- بیمه‌گذار موظف است هرگونه اطلاعات، اسناد و مدارک مرتبط با بیمه‌نامه و یا قرارداد تولیدی- صادراتی خود را که مورد درخواست بیمه‌گر باشد به وی تسلیم دارد.

۲-۴- بیمه‌گذار موظف است حق‌بیمه مندرج در بیمه‌نامه را هم‌زمان با صدور آن پرداخت نماید.

۳-۴- بیمه‌گذار موظف است با رعایت اصل حد اعلای حسن نیت و با کمال دقت و صداقت در پاسخ به پرسش‌های پرسشنامه، کلیه اطلاعات مرتبط با این بیمه‌نامه را در اختیار بیمه‌گر قرار دهد.

۴-۴- در صورتی که بیمه‌گذار قبل از تاریخ سررسید بیمه‌نامه قصد ایفای تعهد قرارداد تجاری را در تاریخی غیر از تاریخ سررسید بیمه‌نامه داشته باشد باید قبلاً توافق کتبی بیمه‌گر را اخذ نماید.

ماده ۵- استثنائات

موارد ذیل در تعهد بیمه‌گر نمی‌باشد:

۱-۵- خسارت ناشی از عدم ایفای تعهدات طرفین قرارداد تجاری.

۲-۵- خسارات ناشی از عدم دریافت مجوز صدور کالا.

۳-۵- دریافت و یا پرداخت مبلغ قرارداد تجاری به ارزی غیر از ارز پایه ذکرشده در بیمه‌نامه مگر اینکه موافقت قبلی بیمه‌گر کتباً جلب شده باشد.

۴-۵- هرگونه خسارت مستقیم و غیر مستقیم دیگری که منشأ و علت آن موضوع مندرج در بیمه‌نامه نباشد.

ماده ۶- فسخ و بطلان بیمه‌نامه

۱-۶- هرگاه بیمه‌گذار عمداً از اظهار مطالبی خودداری کند یا عمداً اظهارات کاذبه بنماید و مطالب اظهارنشده یا اظهارات کاذبه طوری باشد که موضوع خطر را تغییر داده یا از اهمیت آن در نظر بیمه‌گر بکاهد عقد بیمه باطل خواهد بود. در این صورت وجوهی که بیمه‌گذار پرداخته است قابل استرداد نخواهد بود.

۲-۶- این بیمه‌نامه در صورت تحقق هر یک از شرایط ذیل قابل فسخ از جانب بیمه‌گر می‌باشد:

۱-۲-۶- عدم ایفای تعهدات بیمه‌گذار بر اساس شرایط مندرج در ماده ۴ این بیمه‌نامه.

۳-۲-۶- فسخ قرارداد تجاری بیمه‌گذار.

۳-۶- در صورت درخواست بیمه‌گذار برای فسخ بیمه‌نامه، به علت فسخ و یا تغییر شرایط قرارداد تجاری، بیمه‌گذار می‌بایست درخواست کتبی خود را حداکثر یک ماه بعد از تاریخ فسخ قرارداد تجاری به بیمه‌گر اعلام نماید. در این صورت محاسبه حق‌بیمه قابل عودت به بیمه‌گذار بر اساس تعرفه کوتاه‌مدت مورد عمل بیمه‌گر خواهد بود.

ماده ۷- مدت اعتبار بیمه‌نامه

اعتبار این بیمه‌نامه بنا به درخواست بیمه‌گذار و موافقت بیمه‌گر تعیین و در شرایط خصوصی ذکر می‌گردد.

ماده ۸- واگذاری

بر اساس محتوای قرارداد و قوانین حاکم بر آن، این قرارداد و هیچ‌یک از حقوق متعلقه به آن قابل انتقال به غیر نخواهد بود مگر با رضایت کتبی طرفین قرارداد.

ماده ۹- حل اختلاف

در صورتی‌که بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار درباره این بیمه‌نامه اختلافی بروز کند که از طریق مذاکره و یا ارجاع امر به کارشناس واحد مرضی‌الطرفین فیصله نیابد حل اختلاف به هیأتی از کارشناسان که به ترتیب زیر تعیین می‌شوند ارجاع می‌شود:

۱-۹- هریک از طرفین یک نفر کارشناس تعیین و کتباً به طرف دیگر معرفی می‌کند. کارشناسان مزبور کارشناس دیگری را به عنوان سرکارشناس تعیین خواهند کرد.

۲-۹- رأی هیأت کارشناسی با اکثریت آرا معتبر و برای طرفین لازم‌الاجرا است.

۳-۹- در صورتی‌که هر یک از طرفین در مدت سی روز کارشناس خود را تعیین ننماید و یا کارشناسان در انتخاب سرکارشناس به توافق نرسند طرفین حق مراجعه به مقامات ذی‌صلاح را خواهند داشت.

۴-۹- هریک از طرفین پرداخت حق‌الزحمه کارشناس خود و نیمی از حق‌الزحمه سرکارشناس را به عهده دارد.

ماده ۱۰- اسقاط تعهد بیمه‌گر

هر گونه اظهار و عمل خلاف از سوی بیمه‌گذار یا نمایندگان وی که به قصد گمراهی بیمه‌گر صورت گیرد و همچنین عدم انجام هر یک از تعهدات مقرر در این بیمه‌نامه از طرف بیمه‌گذار موجب اسقاط تعهد بیمه‌گر خواهد شد بدون اینکه این امر تأثیری در تعهدات بیمه‌گذار از جمله پرداخت حق‌بیمه مقرر داشته باشد.

ماده ۱۱- مهلت اقامه دعوی

طرح هرگونه ادعای خسارتی پس از گذشت ۲ سال از زمان تحقق خسارت مسموع نخواهد بود.

قدس آنلاین

بانک مرکزی در گزارشی نرخ رسمی ۴۶ ارز را برای امروز منتشر کرد که بر اساس آن نرخ رسمی ۹ ارز کاهش و ۲۶ ارز افزایش یافت؛ همچنین نرخ رسمی ۱۱ ارز ثابت ماند.

نرخ رسمی ۲۶ ارز کاهشی شد

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۶ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ رسمی ۲۶ ارز کاهش و نرخ ۱۱ ارز افزایش یافت. همچنین نرخ رسمی ۹ ارز ثابت ماند.

نرخ ۳۰ ارز کاهشی شد

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۶ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن، بهای ۱۰ واحد پولی افزایش و قیمت ۳۰ ارز کاهش یافت. نرخ ۶ واحد پولی دیگر نیز ثابت ماند.

کاهش نرخ رسمی ۱۱ ارز در چهارمین روز هفته

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۶ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن، بهای پوند و بهای یورو افزایشی بود. ضمن اینکه ۲۷ واحد پولی افزایش و قیمت ۱۱ ارز کاهش یافت، نرخ ۸ واحد پولی دیگر ثابت ماند.

اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه در گفت‌وگو با قدس آنلاین:

سیاست‌های غلط دولت و بانک مرکزی در تشدید چالش‌های اقتصادی مؤثر بوده است

عضو هیئت علمی دانشگاه اهواز گفت: بانک مرکزی مجبور به چاپ پول شده چرا که دولت درآمد کافی برای اداره کشور و هزینه‌های جاری خود نداشته است.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) در گفت‌وگو با قدس آنلاین:

مهمترین دلایل کاهش نرخ ارز تأثیر روانی خبرهایی است که مذاکره کنندگان از وین داده‌اند

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) گفت: مهمترین عواملی که اینک موجب کاهش نرخ ارز شده هم بحث اثر روانی است، هم اینکه به نظر می‌رسد، اندک گشایش‌هایی نیز در واقعیت اتفاق افتاده که فعالین بازار به عینه شاهد آن هستند.

پاسخ رئیس کل بانک مرکزی به یک پرسش؛ چرا قیمت ارز رشد کرد؟

همتی از پشت‌پرده تلاش خالی‌فروشان و سفته‌بازان برای افزایش قیمت ارز در روزهای آخر سال ۹۸ گفت و به بیان چرایی افزایش قیمت ارز در صرافی‌های بانکی پرداخت.

یادداشت/

شرط و شروط کاهش نوسان‌های قیمتی در سال ۹۹

قیمت سکه رکورد زده و پراید بیش از ۶۰میلیون تومان خرید و فروش می‌شود. دلار در روزهای اخیر با افزایش قیمت نه‌تنها ثبات قیمتی خود را از دست داده بلکه آرامش را از بازارهای دیگر گرفته و بی‌ثباتی قیمت را در آستانه سال نو به بازار تحمیل کرده است.

خط و نشان همتی برای دلالان ارز

توان بانک مرکزی را دست کم نگیرید!

رئیس بانک مرکزی با تأکید بر اینکه ارز در کنترل است، گفت: دلالان و نوسان‌گیران بازار ارز، توانایی ما را دست‌کم نگیرند؛ بانک مرکزی توانایی لازم را دارد تا هر زمان که اراده کند با حضور در بازار و نقش‌آفرینی در عرضه و تقاضا، تعادل را برقرار کند.

بانک مرکزی با نوسانات نرخ ارز هیجانی برخورد نمی‌کند

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه، این بانک با نوسانات نرخ دلار به صورت هیجانی برخورد نمی‌کند، گفت: نرخ انواع ارز متناسب با ارزش ذاتی تعدیل شده است.

پشت پرده رابطه دلار هرات با بازار ارز مشهد

به‌دلیل هزینه‌های دلاری آمریکایی‌ها و خارجی‌ها در افغانستان و وجود حجم مناسبی از مازاد دلار در هرات و امکان انتقال آن به‌ایران، امروز یکی از بازارهای تعیین کننده نرخ ارز در ایران، هرات است.

ریزش قیمت ارز ادامه دارد

ورود دلار به کانال ۱۲ هزار تومان

کاهش قیمت ارز همچنان ادامه دارد و امروز دوشنبه قیمت دلار وارد کانال دوازده هزار تومان شد.

فعال اقتصادی و عضو اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با قدس آنلاین:

"چند نرخی بودن ارز" عامل تولد سلاطین اقتصادی و قدرت گرفتن رانت‌خواران است

مهدی پورقاضی گفت: اینکه هر روز در اخبار خبر دستگیری سلاطین اقتصادی منتشر می شود، یا هر روز از دستگیری شبکه مالی مفسد یا بازکردن در فلان انبار احتکار شنیده می شود، گویای این واقعیت است که همچنان ارز دولتی و ارزهای چند نرخی فسادزاست واین دور باطل همچنان ادامه دارد و تا تک نرخی شدن ارز پایانی بر آن نیست.

اقتصاددان و عضو مرکز راهبردی دانشگاه تهران در گفتگو با قدس آنلاین:

دولت به نفع خودش در بازار ارز مداخله می‌کند نه منافع ملی

ساسان شاه ویسی گفت: مهمترین حوزه ای که دراختیار دولت‌ها قرار دارد و می توانند به واسطه آن در عملکرد سایر قوا در رفاه اجتماعی و. کارکرد خود را منعکس کنند عمدتا در حوزه اقتصاد ملی است؛ از این رو این رویکرد که بخش بزرگی از اقتصاد ما که نقش دولتها درآن برجسته‌تر است که دولتها از آن برای مدیریت در حوزه اقتصاد ملی استفاده می کنند به هیچ وجه با منافع ملی همسو نیست، چرا که تا زمانی که دولتها منتفع باشند اقتصاد انتفاعی و متکثر و بخش مردمی اقتصاد برجسته می شود.

طی دو ماه اخیر

قیمت آهن در بازار به ثبات رسید

رئیس اتحادیه صنف آهن آلات و صنایع پروفیل مشهد گفت: طی دو ماه اخیر قیمت آهن در بازار به ثبات رسیده و وضعیت فروش آن بطور معمول اما بهتر از گذشته در جریان است.

عضو شورای اسلامی شهر فردیس:

نوسانات ارزی طرح‌های عمرانی فردیس را دچار مشکل کرده است

البرز- حسن سعیدی باشسیز از بروز مشکل در خصوص پروژه های عمرانی این شهر خبرداد و گفت: مدیریت شهری فردیس به دلیل نوسانات بازار ارز در خصوص جدول گذاری و آسفالت با مشکلاتی مواجه شده است.

اظهارات رییس انجمن طلا و جواهر خراسان رضوی درباره پول‌های سرگردان و نوسانات ارزی

رییس انجمن طلا، جواهر، نقره و سنگ‌های قیمتی خراسان رضوی در خصوص نوسانات دلار گفت: آنچه در زمینه اصلاح نوسانات دلار مشکل ایجاد می‌کند، پول‌های سرگردانی است که در دست مردم نیست.

کاهش نوسانات در بازار دلار و سکه

در ابتدای روز یکشنبه معامله‌گران دلار با احتیاط معاملات خود را آغاز کردند و قیمت در محدوده ۱۰ هزار و ۴۰۰ تومان قرار داشت. با شروع معاملات حواله درهم و اعلام قیمت ۲ هزار و ۸۲۰ تومان برای آن، معامله‌گران در بازار داخلی کمی فروشنده شدند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی:

50 پرونده برای سوءاستفاده کنندگان از نوسانات ارزی تشکیل شد

قدس انلاین : رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: از ابتدای امسال 50 پرونده برای متخلفان استان که خرید کالای وارداتی خود را با ارز نرخ قبلی انجام داده و بدون دلیل قیمت کالای خود را افزایش داده بودند، تشکیل شده است.

تولیدکننده پوشاک: دلار ۴۲۰۰تومانی نیست، ۶۲۰۰ از دلال می‎خریم

یک تولیدکننده پوشاک با نوسانات نرخ ارز تأکید بر اینکه امروز تولید به‌دلیل نوسانات نرخ ارز فلج شده است، گفت: متأسفانه دسترسی تولیدکنندگان به ارز ۴۲۰۰تومانی مشکل شده و آنها مجبورند مواد اولیه خود را با قیمت‌های بالا خریداری کنند.

یک مسئول بانک مرکزی اعلام کرد؛

واکنش بانک مرکزی به افزایش نرخ ارز/کاهش التهابات دلار!

قیمت دلار، امروز دوم بهمن ماه سال ۱۳۹۶ نسبت به روز گذشته، بالغ بر یکصد تومان کاهش یافت و در آخرین ساعات روز، به ۴۵۷۰ تومان رسید.

یادداشت «رئیس اسبق کانون صرافان ایران» برای «قدس آنلاین»

سود حاصل از نوسانات نرخ ارز به جیب چه کسانی رفت؟

اکنون مسئولین محترمی که اجازه می دهند دلار به ۴۲۰۰ تومان برسد و بعد به ضرب تزریق های میلیاردی از طریق صرافی های زیر مجموعه بانک ها به زیر ۳۹۰۰ باز گردد پاسخ دهند که برای این کار چه دلیلی دارند؟

جزئیات جلسه دوعضو کابینه با پارلمان‌نشینان/سفته‌بازان ضرر می‌کنند

افزایش نرخ ارز طی روزهای اخیر،پای رئیس‌کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد را به پارلمان باز کرد تا در حضور نمایندگان، از حال و هوای این روزهای بازار ارز و تمهیدات دولت برای آرامشِ بازار بگویند.

با افزایش نوسان قیمت دلار رخ داد

تقاضا برای خودروهای زیر ۱۰۰ میلیون افزایش یافت

ریشه این موضوع بیش از هر مساله دیگری، به نوسان اخیر در بازار ارز مربوط می‌شود و مشتریان و عرضه‌کنندگان خودروهای خارجی، برای خرید و فروش به تردید افتاده‌اند. طبق اخبار رسیده از بازار، از یک سو مشتریان به‌دلیل نوسان موجود در بازار ارز و تاثیر آن بر قیمت خودروهای وارداتی، جنبه احتیاط را در خرید لحاظ کرده‌اند و از آن سو عرضه‌کنندگان این خودروها نیز سعی در استفاده از شرایط ایجاد شده نوسانات نرخ ارز دارند.

قیمت رسمی ارزها/ نرخ ۱۷ ارز کاهش یافت+جدول

امروز نرخ رسمی دلار با یک ریال کاهش ۳۰۹۵.۴ تومان تعیین شد اما پوند ۱۳ ریال و یورو ۹ ریال افزایش قیمت داشت.

اثر نوسانات نرخ ارز و شاخص بازار سهام بر قیمت سکه طلا

ضرایب بلند‏مدت بزرگ‏تر از ضرایب کوتاه‏ مدت است و این نشان می‏ دهد که در بلند‏مدت قیمت سکه به نوسانات نرخ ارز و تغییر در قیمت جهانی طلا بیش‏تر واکنش نشان می‏ دهد.

تجربه‌ی جهانی پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز

مدیر تحقیق و توسعه بورس اوراق بهادار تهران گفت: بررسی ها نشان می دهد بیشتر کشورها از معاملات ابزار مشتق ارز در بورس های اوراق بهادار خود بهره می برند.

احتمال جنگ ارزی ضعیف شد

کاهش احتمال جنگ ارزی در سطح جهان از عوامل سه‌گانه تقویت ارزش دلار در مقابل ارزهای دیگر در هفته گذشته میلادی بود.

نگاهی به صفحات اول برخی مطبوعات ۲۵شهریور۹۴

از "لغو یک شبه تحریم ها" و "رضایت دولت از افزایش قیمت ارز" تا "نیمه کاره ماندن سریال برجام"

قدس آنلاین؛ با ما همراه باشید با بررسی صفحات اول روزنامه های امروز؛

وزیر اقتصاد:

نوسانات نرخ ارز محدود می شود

وزیر امور اقتصاد و دارایی، با تاکید بر اینکه از این پس نوسانات نرخ ارز محدود خواهد بود، گفت: ما به دنبال ایجاد ثبات و آرامش در بازار بوده و خوشحالیم که تا حدودی این ثبات ایجاد شده است.

اثر نوسانات نرخ ارز و شاخص بازار سهام بر قیمت سکه طلا

با توجه به این که طلا یک کالای حساس و استراتژیک است و قیمت جهانی آن در طول سال های گذشته دارای روند صعودی بوده است، این مطالعه بر آن است که عوامل تاثیرگذار بر قیمت سکه طلا را بررسی کند. از جمله مهم ترین عواملی که بر قیمت طلا در ایران تاثیر گذارند می توان به قیمت جهانی طلا، وجود انتظارات تورمی، نوسانات نرخ ارز، نوسانات شاخص سهام و تحریم های بین المللی اشاره کرد. هم چنین بررسی این عوامل می تواند نتایج مفیدی برای سرمایه گذاران و برنامه ریزان به همراه داشته باشد.
به دلیل اهمیت بازار ارز و بازار سهام، در این مطالعه تلاش می شود تا علاوه بر قیمت جهانی طلا اثر نوسانات نرخ ارز و شاخص سهام نیز بر قیمت سکه ی طلا در ایران از فروردین سال 1380 تا شهریور سال 1390 مورد بررسی قرار گیرد. به این منظور در این مطالعه از مدل خانواده ی خود توضیحی واریانس ناهمسانی شرطی (ARCH) برای اندازه گیری نوسانات استفاده می شود. زیرا این مدل ها می توانند روند واریانس شرطی را با توجه به اطلاعات گذشته ی خود توضیح دهند و سپس با استفاده از مدل (ARDL) چگونگی اثر گذاری این نوسانات در کوتاه مدت و بلند مدت ارزیابی می شود.
نتایج نشان می دهد از بین عوامل موثر بر نوسانات قیمت سکه، نرخ ارز (نرخ برابری دلار و ریال) هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت، موثرترین عامل است. ضریب قیمت جهانی طلا نیز هم در بلندمدت و هم در کوتاه مدت مثبت و معنی دار است. شایان ذکر است که ضرایب بلند مدت بزرگ تر از ضرایب کوتاه مدت است و این نشان می دهد که در بلند مدت قیمت سکه به نوسانات نرخ ارز و تغییر در قیمت جهانی طلا بیش تر واکنش نشان می دهد.

آنچه نوسانات نرخ ارز با صنايع مي كند

آنچه نوسانات نرخ ارز با صنايع مي كند

مشهد- ايرنا- اين روزها هر جا كه مي نشيني صحبت از ارز و دلار و طلا و سكه است، لازم نيست اقصاددان بود تا فهميد كه اين وضعيت مطلوب نيست اما مرور تاثيرات نوسان نرخ ارز بر صنايع كشور، لزوم گذار هر چه سريعتر از اين وضع را به ما متذكر مي شود.

نرخ ارز از حدود 10 هزار ريال در سال 1390 به بيش از 60 هزار ريال رسيده است و اين نرخ براساس آن چيزي است كه در مبادلات بازار انجام مي شود چرا كه نرخ اعلام شده از سوي دولت 42 هزار ريال است و در واقع نرخ ارز در 2 دوره سالهاي 90 -91 و 96 - 97 جهش سريعي را تجربه كرده است.
عضو هيات رئيسه انجمن مديران صنايع خراسان معتقد است يكي از اوليه ترين آثار اين نوسانات، افزايش قيمت مواد اوليه وارداتي است.
جليل افشار نژاد در اين باره به خبرنگار ايرنا گفت: افزايش نرخ ارز نه تنها موجب افزايش بهاي مواد اوليه وارداتي مي شود بلكه موجب افزايش هزينه هاي جانبي نظير حمل و نقل، بيمه و حتي حقوق و عوارض گمركي مواد اوليه وارداتي نيز مي گردد.
وي افزود: چون توليد كنندگان داخلي هم برخي مواد اوليه خود را از خارج تامين مي كنند، افزايش نرخ ارز باعث افزايش قيمت توليدات داخلي هم مي شود.
وي اظهار داشت: بسياري از توليد كنندگان مواد اوليه داخلي نظير فولاد، آلومينيم و مواد پتروشيمي هم در تعيين قيمت فروش خود از قيمتهاي جهاني تبعيت مي كنند كه در نتيجه افزايش نرخ ارز موجب افزايش قيمت توليدات آنها نيز مي گردد.
عضو هيات رئيسه انجمن مديران صنايع خراسان گفت: با افزايش قيمت مواد اوليه نياز به نقدينگي در صنايع افزايش مي يابد و اين خود مشكل ديگر ناشي از افزايش نرخ ارز است.
وي افزود: استفاده از منابع مالي خارجي يا فاينانس نيز به علت بهره بانكي كمتر در مقايسه با بهره بانكي داخل كشور همواره راهي براي كمك به صنايع در ايران بوده است اما بي ثباتي و افزايش نرخ ارز موجب هزينه بسيار تسعير ارز شده و در عمل اين منابع را نيز بدون استفاده مي كند.

* مهم تر از موضوع نرخ ارز، بي ثباتي آن است
عضو هيات علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه فردوسي مشهد نيز معتقد است مهم تر از موضوع نرخ ارز، بي ثباتي آن است كه در 40 سال اخير در برخي موارد شاهد ثبات آن بوديم اما با توجه به وجود تورم در كشور، اين ثبات نرخ ارز در برخي سالها، به بخش توليد كمك نكرده است.
علي چشمي گفت: با بررسي نرخ ارز مي توان دريافت كه سياستگذاري ارزي ما داراي اشكالاتي است به طور مثال قيمت مواد اوليه در سالهاي شوك ارزي افزايش سريعتر از فروش داشته كه در همه صنايع مشهود است.

* مغايرت پيمان سپاري ارزي با قانون رفع موانع توليد
دبيركل خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي هم معتقد است اقدامي از قبيل پيمان سپاري ارزي در وهله اول مغاير قانون رفع موانع توليد است و اين تصميم بايد با مشورت بخش خصوصي گرفته مي شد.
فيروز ابراهيمي گفت: كدام بخش از صادرات استان خراسان رضوي با دلار صورت مي گيرد يا چند درصد كشور هاي هدف صادراتي ما در نوسانات نرخ ارز قبال دريافت كالا، ارز پرداخت مي كنند؟
وي افزود: ما به عنوان فعالان اقتصادي مي خواهيم ارز حاصل از صادرات در بستر مناسب به چرخه توليد بازگردد اما اين بستر فراهم نشده است.

* چه بايد كرد؟
رئيس كميسيون تجارت اتاق بازرگاني، صنايع و معادن استان خراسان رضوي در اين باره به خبرنگار ايرنا گفت: به نظر مي رسد دولت و بانك مركزي بايد ارز در اختيار خود را براي تامين مواد اوليه و كالاهاي اساسي و ضروري كشور و سپس مواد اوليه و ماشين آلات هزينه كنند.
محمدحسين روشنك افزود: بازرگانان خراسان رضوي نمي توانند به كشورهاي آسياي ميانه و افغانستان به صورت ارزي صادرات كنند و درخواست كرده اند كه اظهارنامه صادراتي براي اين كشورها به صورت ريالي تهيه شود تا با موضوع تبديل ارز و مواردي از اين دست به مشكل نخورند.
وي اظهار كرد: علت اين امر آن است كه معلوم نيست كالايي كه صادركننده از بازار مي خرد با چه نرخ ارزي ارائه شود اما اگر اظهارنامه ريالي باشد علاوه بر اينكه شفاف سازي انجام مي گيرد بازرگانان در آينده نيز نوسانات نرخ ارز دچار مشكلات عديده نخواهند شد.
وي گفت: نگراني اصلي اين است كه دولت مبناي تهيه كالا براي صادركننده را با نرخ ارز 42 هزار ريالي در نظر گرفته است در حالي كه صادر كننده كالاي خود را با نرخ آزاد ارز از بازار خريد مي كند.
روشنك افزود: دولت بايد بنگاههاي اقتصادي دولتي و عمومي غير دولتي را كه در صنايع بالادستي فعالند تحت كنترل بگيرد تا صنايعي چون پتروشيمي را كه مواد اوليه آن را به ارزاني از دولت مي گيرند، صادر نكنند و همين امر در باره صنعت خودرو و فولاد هم صدق مي كند.
وي اظهار داشت: بخش خصوصي حدود 20 درصد صادرات را انجام مي دهد و 18 تا 19 درصد توليد كشور را بر عهده دارد اما حدود 80 درصد توليدات در اختيار شركتهاي دولتي يا وابسته به دولت و دستگاههاي عمومي غيردولتي است.
وي گفت: علاوه بر آن صنايع بخش خصوصي، پايين دستي و مصرف كننده مواد اوليه صنايع بالا دستي هستند و اين وضعيت در خراسان رضوي بيشتر است زيرا اغلب صنايع اين استان متعلق به بخش خصوصي است.
به نظر مي رسد همفكري و نظرخواهي بيشتر از فعالان اقتصادي بخش خصوصي از طريق نهادهاي پر سابقه و جا افتاده اي مانند اتاقهاي بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي استانها مي تواند دولت را در اتخاذ تصميم هاي كاربردي در اين عرصه ياري رساند.
1922/ 6053

نوسانات نرخ ارز

نوسانات نرخ ارز شرکت های دانش بنیان را در آستانه ورشکستگی قرار داده است

به گزارش روابط عمومی صندوق کریمه، عسکری غلام‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در قم، اظهار داشت:نوسانات نرخ ارز و عدم ارزیابی مشکلات اقتصادی با رویه‌های منطقی و اقتصادی بسیاری از شرکت‌های دانش‌بنیان را در آستانه ورشکستی و توقف قرار داده است.

وی با اشاره به اهمیت نرخ ارز در تولید داخلی افزود: نرخ ارز از مهم‌ترین فاکتورهای تعیین‌کننده ظرفیت اقتصادی کشور و مهم‌ترین عامل در تجارت خارجی است که نوسانات آن تأثیرات خیلی سریعی بر تولید داخلی کشور می‌گذارد.

مدیر ارزیابی و نظارت صندوق پژوهش و فناوری کریمه عنوان کرد: با توجه به اینکه کالاهای نیمه ساخته، مواد اولیه خام و حتی خرید تکنولوژی برای تولید داخلی مبتنی بر واردات بوده و ارزبر هستند، اگر نرخ ارز افزایش پیدا کند قاعدتاً قیمت تولیدات داخلی ما هم به نوسانات نرخ ارز دلیل افزایش واردات نهادهای تولید افزایش پیدا می‌کند؛ همچنین افزایش نرخ ارز باعث کاهش ارزش پول ملی کشور می‌شود.

غلام‌زاده تأکید کرد: با بالا رفتن نرخ ارز،‌ برخی از شرکت‌های صادرکننده رشد خواهند کرد و صادرکنندگان به صادرات بیشتری تشویق می‌شوند که البته این امر اجتناب ناپایدار است.

وی ادامه داد: همچنین افزایش نرخ ارز باعث رشد ناپایدار و مقطعی برخی از شرکت‌های صادرکننده می‌شود، صادرات تااندازه‌ای به نفع اقتصاد کشور است اما به علت اینکه محصولات داخلی کشور تحت تأثیر افزایش قیمت‌های نسبی ناشی از تورم دلار هستند، مزیت رقابتی خود را از دست می‌دهند، بنابراین بنگاه‌های اقتصادی قادر به تولید با مقدار و کیفیت مناسب به همان قیمتی که قبل از صادرات داشتند نیستند.

مدیر ارزیابی و نظارت صندوق پژوهش و فناوری کریمه تصریح کرد: با توجه به اینکه بسیاری از بخش‌های صنعت کشور در فرایند تولید محصول نیازمند واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و کالاهای سرمایه‌ای هستند، تغییرات نرخ ارز به‌سرعت بر هزینه تمام‌شده محصول این بخش‌ها تأثیر می‌گذارد.

غلام‌زاده با اشاره به تأثیر نوسانات نرخ ارز بر فعالیت اقتصادی بخش خصوصی گفت: در اثر شوک افزایش نرخ ارز صنایعی با نسبت مالکیت خصوصی بالاتر تولید خود را کاهش می‌دهند و صنایعی که دولتی‌تر هستند تولید خود را افزایش خواهند داد.

وی اضافه کرد: شرکت‌های دانش‌بنیان نیز ازاین‌دست مشکلات مستنثی نبوده و تغییرات نرخ ارز به‌شدت آن‌ها را تحت تأثیر قرار داده است،به‌طوری‌که در بسیاری از شرکت‌ها محاسبه بهای تمام‌شده، میزان تولید متناسب با بازار، میزان حاشیه سود و غیره قابل‌محاسبه نیست.

مدیر ارزیابی و نظارت صندوق پژوهش و فناوری کریمه با اشاره به تأثیرات منفی نرخ ارز بر فعالیت تولیدی شرکت‌های دانش‌بنیان ابراز کرد: درنتیجه این مشکلات شرکت‌های دانش‌بنیانی که اقدام به اخذ تسهیلات وام از نهادهای مالی این حوزه می‌کنند در پیشبرد اهداف و همچنین تعهدات خود نسبت به این مؤسسات و نهادهای مالی دچار مشکل گردیده‌اند.

غلام‌زاده ابراز کرد: از سوی دیگر شرکت‌های دانش‌بنیانی که در خصوص توسعه بازار خود آر خدمت لیزینگ استفاده می‌کردند، در حال حاضر در خصوص محاسبه بهای تمام‌شده، حاشیه سود، قیمت فروش و غیره در تعامل خود با طرف خریدار و همچنین نهادهای مالی تسهیل گر این حوزه دچار مشکل گردیده‌اند.

به‌طوری‌که شاهد هستیم شرکت‌های دانش‌بنیانی که تا ابتدای سال ۹۷ با این خدمت به حیات خود ادامه می‌داده‌اند، در سال جاری کاملاً متوقف‌شده و دچار سردرگمی گردیده‌اند.

وی تأکید کرد: مشکلات اقتصادی باید از طریق راهکارهای علمی و رویه‌های اقتصادی مناسب برطرف شود که متأسفانه در کشور برای برطرف کردن مشکلات اقتصادی اعم از تولید، ‌بیکاری، اشتغال، انباشت سرمایه، نرخ ارز و بهره‌های پولی و بانکی، از روش‌های منطقی مبتنی بر الزامات علم اقتصاد استفاده‌نشده، به همین دلیل صنایع، خصوصاً صنایع دانش‌بنیان همواره با این مشکل روبرو شده است.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.