اهمیت بازار سهام


بررسی اهمیت تقسیم سود سهام در بازار رو به ركود

بخشی از متن بررسی اهمیت تقسیم سود سهام در بازار رو به رکود :

تحقیق حاضر با عنوان بررسی اهمیت تقسیم سود سهام در بازار رو به رکود از سری تحقیق های رشته حسابداری میباشد. این تحقیق در 103 صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می باشد.

تمامی فایل های سیستم, توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید, در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.

قسمتهایی کوتاه از متن:

چکیده:
هدف این پژوهش, بررسی اهمیت تقسیم سود سهام در بازارهای رو به رکود است. این پژوهش از نوع مطالعه کتابخانه‌ای و تحلیلی- علی بوده و مبتنی بر تحلیل داده‌های تابلویی (پانل دیتا) است. در این پژوهش اطلاعات مالی 112 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1384 تا 1390 بررسی شده است (784 شرکت - سال). برای تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده‌ی پژوهش از نرم‌افزارهای 20 Spss, 7 Eviews و 16 Minitab استفاده شده است. نتایج تحقیق در ارتباط با تایید فرضیه اول پژوهش نشان می‏دهد که بازده سهام شرکت‌هایی که سود سهام پرداخت می‌کنند در بازار رو به رونق و رو به رکود متفاوت است و این تفاوت در جهت مثبت می‌باشد یعنی در بازار رو به رونق با افزایش بازده سهام, سود سهام پرداخت شده نیز افزایش خواهد یافت. همچنین با توجه به تجزیه و تحلیل‌های صورت گرفته در ارتباط با تایید فرضیه دوم پژوهش می‌توان نتیجه گرفت که بازده سهام شرکت‌هایی که سود سهام پرداخت می‌کنند نسبت به شرکت‌هایی که سود سهام نمی پردازند بیشتر است. در ادامه با توجه به خروجی‌های آماری در ارتباط با رد کلیت فرضیه سوم پژوهش می‌توان نتیجه گرفت که بازده سهام شرکت‌هایی که سود سهام نمی پردازند نسبت به شرکت‌هایی که سود سهام پرداخت می‌کنند در بازار رو اهمیت بازار سهام به رونق بیشتر نیست. نتایج پژوهش در ارتباط با تایید فرضیه چهارم نشان از آن داشت که بازده سهام شرکت‌هایی که سود سهام نمی پردازند نسبت به شرکت‌هایی که سود سهام پرداخت می‌کنند در بازار رو به رکود کمتر است. در نهایت در ارتباط با تایید فرضیه پنجم پژوهش می‌توان نتیجه گرفت که بازده سهام شرکت‌هایی که سود سهام پرداخت می‌کنند در مقایسه با شرکت‌هایی که سود سهام نمی پردازند در بازار رو به اهمیت بازار سهام رکود در مقایسه با بازار رو به رونق بیشتر است.

مقدمه
موضوع سیاست تقسیم سود همواره به عنوان یکی از بحث انگیزترین مباحث مدیریت مالی مطرح بوده است به طوری که علاقه اقتصاددانان قرن حاضر و بیش از پنج ده اخیر را به خود معطوف کرده و موضوع الگوهای نظری جامع و بررسی‌های تجربی بوده است(بلو و همکاران , 2009). تقسیم سود از اهمیت بازار سهام دو جنبه مهم قابل بحث است؛ اول, تقسیم سود عاملی اثر گذار بر سرمایه‌گذاری‌های پیش روی شرکت‌هاست, هر قدر سود بیشتری تقسیم گردد, منابع داخلی شرکت, به منظور اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری, کمتر خواهد شد و نیاز به منابع خارج از شرکت بیشتر می‌شود که این عامل می‌تواند برقیمت سهام شرکت‌ها در آینده تاثیر داشته باشد(فاما و همکاران , 2001). از این رو مدیران (با هدف حداکثر کردن ثروت سهامداران) همواره باید بین علایق مختلف سهامداران تعادلی برقرار نمایند, تا هم فرصت‌های سود‌آور سرمایه‌گذاری را از دست نداده باشند و هم سود نقدی مورد نیاز برخی از سهامداران را بپردازند؛ بنابراین تصمیمات تقسیم سود که از سوی مدیران شرکت‌ها اتخاذ می‌شود بسیار حساس و با اهمیت است.(گرولون و همکاران , 2002).
دوم, واحدهای انتفاعی می‌توانند سود خالص سالانه خود را به مصرف پرداخت سود سهام به سهامداران برساند و یا وجوه آن ‌را برای مقاصد دیگر نظیر بازپرداخت بدهی‌ها و یا تامین مالی سرمایه‌گذاری‌های جدید مورد استفاده قرار دهند (دی آنجلو و همکاران , 2006). پرداخت سود سهام به صاحبان سهام عادی یکی از راه‌هایی‌ است که شرکت می‌تواند بدان وسیله مستقیماً بر ثروت سهامداران اثر بگذارد, به این دلیل موضوع پـرداخت سود و میـزان سود تقسیمی یکی از علایق سهامداران فعـلی و سرمایـه‌گذاران آتی می‌باشـد (گرولون و همکاران, 2002). رکود بازار به شرایطی اطلاق می‌شود که متوسط بازده بازار در یک سال از نرخ تورم همان سال کمتر باشد, بر همین اساس رونق بازار زمانی صورت می‌گیرد که متوسط بازده بازار در یک سال بیشتر از نرخ تورم همان سال اهمیت بازار سهام باشد. بنابراین توجه به سیاست‌های تقسیم سود در شرایط رونق و رکود از عوامل بسیار با اهمیت تلقی می‌گردد. مهم‌ترین دلیل مطالعه حاضر کمک به اهمیت بازار سهام سرمایه‌گذاران, مدیران و فعالان بازار سرمایه در سوق دادن سرمایه‌ها و منابع مالی در شرکت‌هایی است که بازدهی بهتری دارند تا شرکت‌ها به سمت و سوی بحران‌های مالی سوق پیدا نکنند.
در فصل اول پس از بیان مسئله و چگونگی برگزیدن موضوع پژوهش, اهمیت و ضرورت پژوهش بررسی می¬شود؛ سپس اهداف پژوهش, فرضیه‌ها, متغیـرها و مدل پژوهش, روش, ابزار گردآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات, قلمرو و جامعه آماری پژوهـش مطرح می شود.

بررسی اهمیت تقسیم سود سهام در بازار رو به رکود
فهرست مطالب:
فصل اول: کلیات پژوهش
1-1 مقدمه 2
2-1 بیان مسئله 3
3-1 اهمیت و ضرورت پژوهش 5
4-1 اهداف پژوهشی 6
1-4-1 اهداف علمی 6
2-4-1 اهداف کاربردی 6
5-1 فرضیه‌های پژوهش 7
6-1 متغیرهای پژوهش 8
7-1 روش پژوهش 8
8-1 روش‌ها و ابزار گردآوری داده¬ها 9
9-1 روش تجزیه و تحلیل داده¬ها 9
10-1 قلمرو پژوهش 9
11-1 جامعه و نمونه آماری پژوهش 10
12-1 تعاریف واژگان کلیدی 10
13-1 ساختار پژوهش 11
فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش
1-2 مقدمه 14
2-2 تقسیم سود 17
1-2-2 اهمیت تقسیم سود 17
2-2-2 اهداف سیاست تقسیم سود 18
3-2-2 اشکال مختلف پرداخت سود سهام 19
1-3-2-2 سود سهام نقدی 19
2-3-2-2 سود غیر نقدی سهام 19
2-2-3-3 سود سهمی یا سهام جایزه 20
بخش عنوان . صفحه
4-3-2-2 سود تصفیه 20
4-2-2 سیاست تقسیم سود 20
1-4-2-2 تقسیم سود ثابت و معین بین سهامداران 21
2-4-2-2 سیاست پرداخت منظم همراه با مبلغ اضافی 21
3-4-2-2 تقسیم درصد ثابتی از سود (سیاست تقسیم سود متغیر) 22
5-2-2 توجیه ثبات سود سهام 22
6-2-2 عوامل مؤثر بر سیاست تقسیم سود 23
1-6-2-2 وضعیت نقدینگی شرکت 23
2-6-2-2 ثبات در سودآوری شرکت 23
3-6-2-2 محدودیت قانونی 24
4-6-2-2 تأثیر آثار مالیاتی تقسیم سود 24
5-6-2-2 محدودیت¬های قراردادی 25
2-2-7 تئوری¬های مرتبط با سیاست تقسیم سود
25
8-2-2 تفاوت سود تقسیمی در بین کشورها 29
1-8-2-2 تفاوت در مراحل رشد 30
2-8-2-2 تفاوت در نرخ مالیاتی 30
2-2-8-3 تفاوت در کنترل شرکت 30
9-2-2 سود تقسیمی جهت کاهش تضاد منافع 30
3-2 بازارهای مالی 31
2-3-1 تعاریف رکود و رونق بازار 31
2-3-1-1 پریشانی مالی 31
2-3-1-2 قابلیت نقدشوندگی ضعیف(پریشانی) 33
2-3-1-3 نکول 33
2-3-1-4 مراحل پریشانی مالی 33
2-4 ارتباط سیاست تقسیم سود و بازده در دوره رکود و اهمیت بازار سهام رونق بازار 35
2-5 پیشینه پژوهش 36
2-5-1 تحقیقات انجام شده در سایر کشورها 36
2-5-2 تحقیقات انجام شده در ایران 41
بخش عنوان . صفحه
فصل سوم: روش پژوهش
1-3 مقدمه 45
2-3 جامعه آماری پژوهش 45
3-3 تعیین حجم نمونه پژوهش 45
4-3 اهداف مشخص پژوهش 48
1-4-3 هدف اصلی 48
2-4-3 اهداف فرعی 48
3-4-3 اهداف کاربردی 49
5-3 فرضیه‌های پژوهش 49
6-3 روش پژوهش 50
7-3 روش و ابزار جمع‌آوری داده¬ها 51
8-3 مدل‌ پژوهش 51
9-3 تعریف متغیرها و نحوه محاسبه آن¬ها 52
10-3 اعتبار درونی و برونی پژوهش 57
11-3 روش واکاوی مدل‌ها و آزمون فرضیات 57
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده¬ها
1-4 مقدمه 60
2-4 آمار توصیفی 60
3-4 آزمون نرمال بودن توزیع متغیرها 62
4-4 آزمون همبستگی میان متغیرها 66
5-4 آزمون هم‌خطی میان متغیرها 68
6-4 نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها 68
7-4 خلاصه فصل 87
فصل پنجم: خلاصه, نتیجه¬گیری و پیشنهادها
1-5 مقدمه 89
2-5 خلاصه پژوهش 89
بخش عنوان . صفحه
3-5 نتیجه¬گیری فرضیه¬های پژوهش و تطبیق آن¬ها با پژوهش¬های دیگر 90
4-5 پیشنهادهای مبتنی بر نتایج پژوهش 93
5-5 پیشنهادها برای پژوهش¬های آینده 93
بررسی اهمیت تقسیم سود سهام در بازار رو به رکود
فهرست منابع 94
پیوست¬ها و ضمائم 97
چکیده انگلیسی 102اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.