چشم انداز سرمایه گذاری


تأثیر عملکرد گذشته سرمایه گذاران بر قیمت سهام براساس نظریه چشم انداز

در این پژوهش مطلوبیت سرمایه­گذاران شامل مطلوبیت ناشی از مصرف و مطلوبیت ناشی از نوسان در ارزش سرمایه­گذاری­های آنها در سهام می­گردید. برای اثبات تأثیر عملکرد گذشته سرمایه­گذاران ابتدا نابع مطلوبیت براساس نظریه چشم­انداز تعریف و متغیرهای مربوط به سود(زیان) پیشین و زیان­گریزی وارد آن گردیده و معادله قیمت تشکیل شد. در حالت دیگر متغیرهای مربوط به عملکرد پیشین در تابع مطلوبیت حذف و معادله قیمت تشکیل گردید. سپس با حل معادلات نسبت قیمت به سود تقسیمی و رشد لگاریتمی قیمت در هر دو حالت شبیه­سازی و با داده­های واقعی بازار مقایسه گردید. در بازه 1381 نا 1393 با استفاده از آزمون تحلیل واریانس و روش خوشه­بندی میانگین گروههای چندگانه مشخص شد که میانگین و انحراف معیار داده­های حاصله در حالت اول به داده­های واقعی بازار نزدیک­تر است یعنی حذف متغیرهای مربوط به عملکرد پیشین در تابع مطلوبیت برآورد ضعیف­تری به­دست داد و تأثیر عملکرد گذشته سرمایه­گذاران تأیید شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of prior performance of investors on چشم انداز سرمایه گذاری چشم انداز سرمایه گذاری stock price based on Prospect theory

نویسندگان [English]

 • Mohammad Kaffash Panjeshahi 1
 • Farrokh Barzideh 2

1 Ph.D. in financial management , Faculty of Management and Accounting, Allameh چشم انداز سرمایه گذاری Tabataba'i University, Tehran, Iran. (Corresponding Author )

2 Assistant Professor., Accounting, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

In this article utility of investors contains utility from consumption and utility from fluctuations in their investments. To prove the effect of prior performance of investors on stock price first the utility function was defined based on Prospect theory and variables relating to prior outcomes and loss aversion were factored into utility function and then price equations were defined. In the other form, variables relating to prior performance in utility function were removed and price equations were defined. Next, the P/D ratio and logarithmic growth of stock prices were simulated in both forms and compared against real market data. By utilizing ANOVA and K-Means in the 1381-1393 period, it became clear that the mean and standard deviation in the first form are closer to real market data than those of the second form, meaning that removing variables relating to investors' prior returns from the utility function resulted in weaker estimates, the effect of prior investment performance of investors was confirmed

کلیدواژه‌ها [English]

 • Utility
 • Behavioral Finance
 • Prospect theory
 • loss aversion
 • House money effect

مراجع

* ثقفی، علی.، فرهادی، روح اله.، تقوی فرد، محمدتقی. و برزیده، فرخ. (1394). پیش بینی رفتار معاملاتی سرمایه گذاران: شواهدی از تئوری چشم انداز. . فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایه گذاری، سال چهارم، شماره پانزدهم.

* رهنمای رودپشتی، فریدون.، زندیه، وحید. (1391). مالی رفتاری و مالی عصبی (پاردایم نوین مالی) از تئوری تا عمل. تهران، نشر معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی- دفترگسترش تولید علم، سازمان چاپ و انتشار دانشگاه آزاد اسلامی، چاپ اول.

* رهنمای رودپشتی، فریدون.، ناطق گلستان، احمد. و یعقوب نژاد، احمد. (1394). ارائه الگوی ذهنی ادراک ریسک سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایه گذاری، سال چهارم، شماره سیزدهم.

* سرمد، زهره.، بازرگان، عباس. و حجازی، الهه. (1377). روشهای تحقیق در علوم رفتاری. تهران، انتشارات آگاه.

* سعیدی، علی.، فرهانیان، سیدمحمدجواد. (1391). مبانی اقتصاد و مالی رفتاری. تهران، انتشارات شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس.

* Barberis, N. Huang, M. & Santos, T. (2001). Prospect theory and asset prices. Quarterly Journal of Economics, CXVI (1): 1–53.

* Benartzi, S. & Thaler, R. (1995). Myopic loss aversion and the equity premium puzzle. Quarterly Journal of Economics, 110 (1): 73-92.

* De Giorgi, E. Hens, T. & Mayer, J. (2007). Compurational Aspects of Prospect Theory with Asset Pricing Applications. Computational Economics, 29 (3): 267-281

* Gemmill, G. Hwang, S. & Salmon, M. (2005). Performance Measurement with Loss Aversion. CEPR Discussion Paper, 5173.

* Grüne, L. & Semmler, W. (2008). Asset pricing with loss aversion. Journal of Economic Dynamics and Control, 32 (1): 3253-3274.

* Hsu, Y.L., Chow, E.H. (2013). The House Money Effect on Investment Risk Taking: Evidence from Taiwan. Pacific-Basin Finance Journal, 21 (1): 1102-1115.

* Kahneman, D. & Tversky, A. (1979). Prospect theory: an analysis of decision under risk. Econometrica 47 (2): 263–291.

* Thaler, R. & Johnson, E. (1990). Gambling with the House Money and Trying to Break Even: The Effects of Prior Outcomes on Risky Choice. Management Science, 36 (6): 643–660.

* Yan Li, Liyan Yang. (2013). Prospect theory, the disposition effect, and asset prices. Journal of Financial Economics, 107 (3): 715-739

فیچ چشم انداز رشد اقتصادی صندوق سرمایه گذاری عمومی سعودی را ارتقا داد

فیچ چشم انداز رشد اقتصادی صندوق سرمایه گذاری عمومی سعودی را ارتقا داد

موسسه اعتبار سنجی فیچ چشم انداز رشد اقتصادی صندوق سرمایه گذاری عمومی از صندوق های مالی بزرگ دنیا را از «با ثبات» به «مثبت» ارتقا داد.

این موسسه به تازگی چشم انداز اقتصاد سعودی را هم به «مثبت» تغییر داد.

فیچ در گزارش روز جمعه (۲۹ آوریل) خود چشم انداز رشد اقتصادی صندوق سرمایه گذاری عمومی سعودی را به (A) تغییر داد و گفت اقتصاد سعودی در دوره اخیر توانایی خود را با توجه به افزایش درآمد نفتی نشان داد.

این موسسه افزود «اصلاحات بودجه سعودی با توجه به افزایش قیمت انرژی منجر به افزایش درآمد نفتی می شود و این از جمله دلایل افزایش پیش بینی درباره رشد اقتصادی سعودی است».

فیچ به تازگی چشم انداز رشد اقتصادی آرامکوی سعودی را از «با ثبات» به «مثبت» (A) اعلام کرد و ارتقای چشم انداز اقتصادی صندوق سرمایه گذاری عمومی سعودی نیز با گزارش درباره آرامکو همسو است.

۴ درصد چشم انداز سرمایه گذاری سهام آرامکو تحت مالکیت دولت در ماه فوریه به صندوق سرمایه گذاری عمومی منتقل شد.

شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد سعودی آن زمان گفت «انتقال سهام آرامکو به صندوق سرمایه گذاری عمومی در افزایش موقعیت پولی قدرتمند این صندوق و ارتقای رتبه اعتباری این نهاد در میان مدت سهیم است».

گزارش فیچ افزود «صندوق سرمایه گذاری عمومی سعودی قابلیت عمل به تعهدات ارزی و ریالی بلند مدت خود را دارد و این صندوق برای افزایش تنوع و توسعه بخش غیر نفتی کشور در راستای برنامه های راهبردی سند چشم انداز ۲۰۳۰ می کوشد».

دارایی های تحت مدیریت صندوق سرمایه گذاری عمومی تا پایان ۲۰۲۰ حدود ۴۷.۱ درصد تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل داد.

فیچ خاطر نشان کرد «صندوق سرمایه گذاری عمومی یک نهاد دولتی است و رتبه بندی این صندوق با رتبه بندی اقتصاد کشور ارتباط دارد چون این صندوق موتور اصلی اقتصاد سعودی است».

بیانیه ماموریت و چشم انداز

پایه‌های اصلی چشم‌اندازها و ماموریت‌های شرکت تدبیرگران فردای امید شامل اقدامات مهمی است که همگی آنها در جهت بهینه سازی سرمایه‌های اندک و کمک به آتیه کلیه سهامداران تدوین شده اند. از جمله دیگر ماموریت‌های این شرکت موارد زیر است:

 • پاسداری از دارایی‌های شرکت و افزایش ثروت سهامداران محترم و در نتیجه تقویت اعتبار و اعتماد شرکت
 • کسب بالاترین بازده ممکن و بکارگیری تمام توان و استعداد به منظور بهبود ارزش دارائیهای در اختیار
 • تامین سود پایدار و رو به رشد با استفاده از فرصت های سرمایه گذاری در حوزه های مختلف بازرگانی و اقتصادی
 • انتخاب بهینه قلمرو فعالیت های اقتصادی و بازرگانی از میان فرصتهای جذاب
 • بکارگیری واستفاده از رویکردهای دانش بنیان واستارتاپ های نوین با اصل مبتنی بر بین المللی شدن
 • توانمندسازی و توسعه سرمایه های انسانی

شرکت تدبیرگران فردای امید (سهامی خاص) با رویکرد سرمایه‌گذاری در ارزش آفرینی و با هدف تجمیع منابع خرد کارکنان شاغل و بازنشسته بانک تجارت و پشتوانه‌سازی موثر برای آینده‌ی این عزیزان در 15 تیر 1390 با شناسه ملی 10320594320 به ثبت رسید.
این شرکت در آستانه 1400 با نزدیک به 24 هزار سهامدار و 2 تریلیون و 312 میلیارد ريال سرمایه‌ی ثبت شده، یکی از شرکتهای پیشگام و پر سهامدار سرمایه‌گذاری در کل کشور است.

چشم‌انداز سرمایه‌گذاری بر استارتاپ‌ها در سال 1401(حضوری)

"چشم‌انداز سرمایه‌گذاری بر استارتاپ‌ها در سال 1401(حضوری)" در تاریخ شنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۰ ساعت ۱۹:۰۰ به پایان رسیده است.

توضیحات

این رویداد در قالب دو پنل و دو ارائه خواهد بود:

ارائه اول: دیجی‌نکست و فرصت‌های سرمایه‌گذاری

ارائه دوم: بررسی وضعیت تجارت الکترونیک در ایران توسط راستا

پنل اول: تجربه جذب سرمایه برای استارتاپ

پنل دوم: معیارهای سرمایه‌گذاران خطرپذیر برای سرمایه‌گذاری بر روی استارتاپ‌ها

مخاطبین رویداد: تیم‌های استارتاپی، فعالان وعلاقه‌مندان به حوزه نوآوری و کارآفرینی

محل برگزاری: کارخانه نوآوری مشهد

سخنرانان

زمان‌بندی

عنوان شروع پایان
شروع رویداد و مقدمه ۱۷:۰۰ ۱۷:۰۵
ارائه اول: دیجی‌نکست ۱۷:۰۵ ۱۷:۲۵
پنل اول: تجربه جذب سرمایه برای استارتاپ ۱۷:۲۵ ۱۸:۰۵
ارائه دوم: راستا 360 ۱۸:۰۵ ۱۸:۲۰
پنل دوم: معیارهای سرمایه‌گذاران خطرپذیر برای سرمایه‌گذاری بر روی استارتاپ‌ها ۱۸:۲۰ ۱۹:۰۰

برگزارکنندگان

آکادمی دیجی‌نکست با هدف شبکه‌سازی میان افراد مستعد در حوزه تکنولوژی بویژه هوش مصنوعی و برنامه‌نویسی ایجاد شده. در آکادمی دیجی‌نکست دروه‌های آموزشی، کارگاه و ایونت‌هایی برگزار می‌شود که هدف از این فعالیت‌ها آموزش به افرادی است که به این حوزه‌ها علاقه دارند. آکادمی دیجی‌نکست با استفاده از دانش و تجربه متخصصان کسب‌وکارهای موفق، استعدادها را شناسایی و .

استراتژی‌های سرمایه‌گذاری برای سال ۱۴۰۱

استراتژی‌های سرمایه‌گذاری برای سال ۱۴۰۱

مهدی رباطی، مدیرعامل کارگزاری بورس بیمه ایران در همایش چشم‌انداز بازارها در افق ۱۴۰۱ به بررسی استراتژی‌های سرمایه‌گذاری برای سال ۱۴۰۱ پرداخت.

به گزارش صدای بورس، مهدی رباطی کارشناس اقتصادی و چشم انداز سرمایه گذاری مدیرعامل کارگزاری بورس بیمه ایران در همایش چشم‌انداز بازارها در افق ۱۴۰۱ عنوان کرد: نتایج پژوهش‌های داخلی نشان می‌دهد ایران برای رشد اقتصادی ۸ درصدی نیاز به ۱۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری سالانه دارد که تحقق این رقم غیرممکن است فلذا انتظار به رشد و بهبود اقتصاد کلان به صورت قابل توجه منتفی است.

استراتژی‌های سرمایه‌گذاری برای سال ۱۴۰۱

وی افزود: انتظار می‌رود علیرغم تمام گمانه‌ها و تحلیل‌های ضد و نقیض حول برجام یک حصول توافق حداقلی و موقت را داشته باشیم و دو طرف ایرانی و آمریکایی نیز به این توافق احتیاج دارند که میزان فروش نفت ایران در این توافق در تحلیل آینده بازار تعیین کننده است.

رباطی بیان کرد: متغیرهای بنیادی بازار سهام از جمله مقادیر P/E، P/S و P/B همگی اصلاح‌های عجیبی داشته‌اند. به نظر بهترین استراتژی برای سرمایه‌گذاری در سال ۱۴۰۱ ، چیدن یک پرتفولیوی متنوع برای مهار ریسک‌ها و کسب سود مناسب در سال‌های بعد باشد و در این پرتفوی قطعا سهم بازار سرمایه باید بیش از ۵۰ درصد باشد. چراکه اولا به دلیل ریزش قیمت‌ها، میزان ریسک سرمایه‌گذاری به شدت کاهش یافته و ثانیا تنش‌های شکل گرفته در اروپا منتج به رشد قیمت کامودیتی‌ها شده و بورس تهران از این موضوع تاثیر مثبت می‌پذیرند. همچنین در صورت توافق میزان فشار بر صنعت خودروسازی تا حدودی کاهش می‌بابد.

وی تاکید کرد: همچنین به این نکته باید توجه داشت که حجم نقدینگی افزایشی است. بنابراین تورم تحت کنترل دولت، مجددا در سال‌های آتی روند صعودی خواهد گرفت.

استراتژی‌های سرمایه‌گذاری برای سال ۱۴۰۱

رباطی اظهار کرد: سازمان ایجادکننده پول پرقدرت باید کنترل کاملی بر روی مجموعه پول ایجاد شده در کشور داشته باشد. این امر نیاز به یک رابطه سالم و مناسب بین دولت و بانک مرکزی دارد.چشم انداز سرمایه گذاری دولت باید به جای اتکا به بانک مرکزی درصدد بهبود ساختار و تعدیل بودجه خود برآمده و بدین ترتیب سیستم مالی دولت تابع تغییر در حجم پول و نقدینگی بخش خصوصی نخواهد شد.

همان‌طور که از نمودار زیر پیداست، ضریب تکاثر خلق پول همچنان مسیر صعودی در پیش گرفته و به علت مستقل نبودن بانک مرکزی در اقتصاد ایران، این روند کنترل نشده و همچنان شاهد افزایش نقدنیگی با وجود سیاست‌های شدید انتقباضی در سایر بازارهای مالی هستیم.

استراتژی‌های سرمایه‌گذاری برای سال ۱۴۰۱

تورم و نرخ ارز

هر زمان که تورم در حال شدت گرفتن بوده است، دلار نیز همسو با آن حرکت کرده و در پاسخ به وضعیت موجود، افزایش یافته است. همانطور که از نمودار روبه‌رو پیداست، افزایش مستمر سطح عمومی قیمت‌ها تا مهر ۱۳۹۹، با افزایش بی‌وقفه نرخ دلار همراه بوده است. این رفتار در زمان کاهش تورم نیز محسوس است.

از خرداد ۱۴۰۰ که به طور متوسط، تورم در محدوده مشخصی، نسبتا ثابت بوده، نرخ دلار تغییر مسیر داده و افزایش یافته است. دلیل این اتفاق را می‌توان پاسخ به افزایش نقدینگی در اقتصاد، ایجاد انتظارات تورمی، و توقف مذاکرات هسته‌ای در خرداد ۱۴۰۰ دانست.

استراتژی‌های سرمایه‌گذاری برای سال ۱۴۰۱

چشم انداز تورم

با توجه به تورم انباشته از سال ۹۲ که بخشی از آن در سال ۱۴۰۰ و ۱۳۹۹ تخلیه شد و فرض رشد نقدینگی ماهانه ۳.۵% مانند ۱۴۰۰ تورم سال ۱۴۰۱ بین ۴۰-۴۵ درصد تخمین زده می شود.

مفروضاتی مانند حذف دلار ۴۲۰۰ ، تغییر نرخ حامل‌های انرژی و شکل توافق سیاسی بر این عدد تاثیرگذار هست.

استراتژی‌های سرمایه‌گذاری برای سال ۱۴۰۱

استراتژی‌های سرمایه‌گذاری برای سال ۱۴۰۱

استراتژی‌های سرمایه‌گذاری برای سال ۱۴۰۱

استراتژی‌های سرمایه‌گذاری برای سال ۱۴۰۱

استراتژی‌های سرمایه‌گذاری برای سال ۱۴۰۱

استراتژی‌های سرمایه‌گذاری برای سال ۱۴۰۱

استراتژی‌های سرمایه‌گذاری برای سال ۱۴۰۱

چشم انداز بازار مسکن

شاخص دلاری مسکن با توجه به ۳۲ میلیون تومان به ازای هر متر مربع متوسط قیمت در شهر تهران، به سطح نزدیک به ۱۱۰۰ دلار رسیده که در صورت عدم توافق هسته‌ای و رشد قیمت دلار، نه تنها مسکن در تهران حباب ندارد، بلکه حتی رشد نیز خواهد کر

در صورت توافق هسته ای و یا اخبار مناسب پیرامون آن که بتواند منجر به افت قیمت دلار در بازار گردد، بازار مسکن را می تواند تا ۱.۵ سال در رکود ببرد.

استراتژی‌های سرمایه‌گذاری برای سال ۱۴۰۱

استراتژی‌های سرمایه‌گذاری برای سال ۱۴۰۱

استراتژی‌های سرمایه‌گذاری برای سال ۱۴۰۱

استراتژی‌های سرمایه‌گذاری برای سال ۱۴۰۱

استراتژی‌های سرمایه‌گذاری برای سال ۱۴۰۱

نرخ رشد سکه در مقایسه با رشد ارز و طلای جهانی

•در صورت توافق برجام، با کاهش نرخ ارز تا سطح ۲۳ هزار تومان، سرمایه گذاری محدود در بازار سکه توصیه می شود.

• با توجه به مالیات بر عایدی سرمایه و تصریح آن در لایحه بودجه ۱۴۰۱ ،ارجحیت برای سرمایه گذاری در صندوق‌های طلا بیش از سکه و طلای آب شده است.

• در صورت تحقق سناریوی میانی چشم انداز سرمایه گذاری در مورد نرخ دلار آمریکا، انتظار افت ابتدایی برای طلا تا کانال حتی ۹ میلیون تومان و سپس رشد در قیمت تا کانال ۱۰ تا ۱۱ میلیون تومان در میان مدت راخواهیم داشت.

استراتژی‌های سرمایه‌گذاری برای سال ۱۴۰۱

استراتژی‌های سرمایه‌گذاری برای سال ۱۴۰۱

استراتژی‌های سرمایه‌گذاری برای سال ۱۴۰۱

استراتژی‌های سرمایه‌گذاری برای سال ۱۴۰۱

با توجه به جدول زیر مشاهده می‌کنید که برخلاف رشد ۴۲ درصدی نقدینگی در مهر ۱۴۰۰ نسبت به مهر ۱۳۹۹، قیمت دارایی‎‌ها (ارز، سهام، سکه، مسکن) با سرعت پایین یا حتی منفی در همان دوره مواجه شده است.

استراتژی‌های سرمایه‌گذاری برای سال ۱۴۰۱

استراتژی‌های سرمایه‌گذاری برای سال ۱۴۰۱

شاخص کل بورس در مقایسه با میانگین نرخ بهره بدون ریسک

همان طور که با وجود افزایش میانگین نرخ بهره بدون ریسک در خرداد و تیر ۱۳۹۹، بازار سرمایه به علت اعتماد به سیستم تصمیم‌گیری کشور، با افزایش بسیار در نقدینگی و حرکت رو به بالا مواجه شد، حال با از بین رفتن این اعتماد با وجود ارزنده بودن نسبی بازار، شاهد رونق آن نیستم و لذا شاخص کل حرکت منطقی خود با میانگین نرخ بهره بدون ریسک را از دست داد.

براساس نمودار و بررسی زمانی تاریخی متغیرهای مذکور طی دو سال اخیر به جز خرداد و تیر ۱۳۹۹ که شاخص کل و میانگین نرخ بهره بدون ریسک به سبب افزایش نقدینگی و اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار، همزمان افزایش داشته‌اند،در بازه‌های زمانی دیگر، شاخص کل و میانگین نرخ بهره بدون ریسک خلاف جهت یکدیگر حرکت کرده‌اند.

استراتژی‌های سرمایه‌گذاری برای سال ۱۴۰۱

استراتژی‌های سرمایه‌گذاری برای سال ۱۴۰۱

استراتژی‌های سرمایه‌گذاری برای سال ۱۴۰۱

استراتژی‌های سرمایه‌گذاری برای سال ۱۴۰۱

استراتژی‌های سرمایه‌گذاری برای سال ۱۴۰۱

نتیجه‌گیری

انتظار می‌رود علیرغم تمام گمانه‌ها و تحلیل‌های ضد و نقیض حول برجام یک حصول توافقی حتی موقت را داشته باشیم.

کسری بودجه دولت به دلیل ناترازی بانک‌ها و هزینه‌های سرسام‌آور دولت همچنان منجر به رشد نقدینگی و پایه پولی خواهد شد.

در بهترین حالت نرخ ارز در محدوده‌های فعلی می‌تواند تثبیت شود. محدوده ۲۳-۲۵ هزار تومان نشان داد که یک نقطه مستحکم برای جلوگیری از افت بیشتر است.

سرمایه‌گذاری در سال ۱۴۰۱ به طور متنوع با تمرکز بر بورس و ارزدیجیتال برای افراد ریسک پذیرتر باید مد نظر قرار گیرد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.