دستور توقف ضرر


“در صورتی که دادگاه دلائل شکایت را قوی بداند یا در اجراء سند رسمی ضرر جبران ‌ناپذیر باشد به درخواست مدعی، بعد از گرفتن تأمین، ‌قرار توقیف عملیات اجرایی را می‌دهد ترتیب تأمین همان است که در آیین دادرسی مدنی برای تأمین خواسته مقرر است و در صورتی که موضوع سند ‌لازم‌ الاجرا وجه نقد باشد و مدعی وجه نقد بدهد، در صندوق ثبت محل، توقیف می‌شود و تأمین دیگر گرفته نخواهد شد.”

دعوای توقف عملیات اجرایی

دستور توقف عملیات اجرایی نوعی دستور موقت است که در آن بنا به درخواست فرد خواهان و نیز حکم دادگاه، به صورت موقت اجرای حکم که عموما توقیف اجرایی است، تا تعیین تکلیف حقوق تمامی ذینفعان متوقف می‌گردد. معمولا دستور توقف در اعتراض ثالث اجرایی به یک حکم رخ می‌دهد. بسیاری از افراد به دلیل عدم آشنایی به روند دادخواست اعتراض ثالث اجرایی و نیز دستور عملیات اجرایی، از گرفتن حقوق خود باز می‌مانند. در این مقاله، با توضیح هر یک از مفاهیم فوق، نحوه مطرح نمودن هر یک از درخواست‌های فوق را ارائه خواهیم نمود.

مطابق با مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، چنانچه شخص ثالث نسبت به توقیف مالی که به موجب حکم دادگاه، برای آن اجراییه صادر شده اظهار حق نماید چنانچه ادله وی برای این حق، سند رسمی بوده و تاریخ تنظیم سند، قبل از تاریخ توقیف باشد، می‌تواند دستور توقف عملیاتی را خواستار شود. یکی از مهمترین ویژگی‌های اعتراض ثالث اجرایی آن است که در صورتی که دلایل خواهان این اعتراض قوی و شامل سند رسمی باشد، نیاز به سپردن تامین و یا خسارت احتمالی نزد دادگاه نخواهد داشت.

دعوی توقیف عملیات اجرایی

شما لایق وکیل خوب هستید حتماً با وکیل مالی مشورت کنید

مفهوم توقف عملیات اجرایی

همانطور که در صفحه مربوط به توقیف اموال گفته شد، توقیف در دو شکل تامینی و اجرایی انجام می‌شود. توقیف اجرایی توقیفی است که از طریق واحد اجرای ثبت و یا اجرای احکام و پس از حکم قطعی صورت می‌گیرد. بنابراین، دستور توقف عملیات اجرایی، یعنی متوقف کردن موقت اجرای حکم قزعی دادگاه و یا اداره ثبت است. مطابق با ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی، دادورز اجرای احکام، پس از شروع فرایند اجرای حکم نمی‌تواند اجرای حکم را تعطیل نماید و یا به تاخیر اندازد، مگر به حکم به دادگاهی که صلاحیت صدور دستور توقف عملیات اجرایی را داشته باشد.

موارد توقیف

در موارد زیر می‌توان، تقاضای توقف عملیات اجرایی را به دادگاه و یا اجرای ثبت ارائه نمود:

فوت و یا حجر محکوم علیه

چنانچه فرد محکوم فوت نماید و یا محجور شود، می‌بایست ورثه مرحوم و یا مدیر اموال محجور طرف دعوی قرار بگیرد. بنابراین، عملیات اجرایی تا مشخص شدن ورثه و یا تعیین قیم و مدیر اموال برای شخص محجور متوقف می‌گردد.

رضایت محکوم له

چنانچه فردی که حکم توقیف اجرا به نفع وی صادر شده، رضایت کتبی خود را مبنی بر توقف و یا تاخیر در انجام عملیات اجراییه، به دادگاه ارائه نماید، دادگاه دستور توقف عملیات اجرایی را صادر می‌نماید.

ادعای متصرف مال توقیف شده به داشتن حق از مال

چنانچه مالی که توقیف شده دارای متصرف باشد، مانع اجراییه نیست، مگر این که متصرف طی یک دادخواست، مدعی حق مالکیت نسبت به کل و یا بخشی از ملک باشد که چنانچه مدارک وی مستدل باشد، دادگاه دستور توقف عملیات اجرایی را صادر می‌نماید.

عدم تطابق مال اعلام شده از محکوم با واقعیت

چنانچه در هنگام اجرای حکم مشخص گردد، مال اعلام شده متعلق به محکوم نیست و یا اوصاف اعلام شده از طرف خواهان دعوی با اوصاف واقعی مال مطابقت ندارد (مثلا دستور توقف ضرر عدم تطابق پلاک ملک، متراژ، میزان مال منقول و …) دادگاه تا اصلاح مورد فوق اجرای حکم را متوقف می‌نماید.

ارائه دادخواست واخواهی توسط محکوم علیه

اگر محکوم علیه در هیچ یک از مراحل دادرسی حضور نداشته و نیز ابلاغیه‌های مربوط به پرونده را دریافت نکرده باشد و حکم صادره علیه وی غیابی باشد، می‌تواند تقاضای واخواهی نماید. در صورتی که قرار قبول واخواهی صادر شود، به منظور توقف عملیات اجرایی خواهد بود.

مالیت نداشتن

چنانچه محکوم به یعنی آن چیزی که توقیف شده، مالیت نداشته باشد، اجرای حکم را می‌توان متوقف نمود.

اعاده دادرسی

چنانچه پس از صدور حکم قطعی، دلیل جدیدی حادث شود که قبلا در مراحل رسیدگی نبوده و این دلیل به نفع محکوم علیه باشد، می‌تواند تقاضای اعاده دادرسی در این صورت با پذیرش اعاده دادرسی، دستور توقف عملیات اجرایی صادر می‌گردد.

مرور زمان

اگر از زمان صدور اجراییه بیش از ۵ سال گذشته باشد و در این مدت فرد خواهان یا محکوم له، نسبت به پیگیری و تعقیب اجرای حکم اقدام نکرده باشد، اجراییه بلااثر شده و دیگر قابل وصول نخواهد بود.

دادخواست تجدیدنظر پس از حکم قطعی به دلیل عذر موجه

چنانچه محکوم علیه با دلایل موجه پس از قطعی شدن حکم بدوی دادخواست تجدیدنظر داده و با درخواست وی موافقت گردد، می‌تواند دستور توقف عملیات اجرایی را خواستار شود.

دعوی توقیف عملیات اجرایی
نکات مهم در خصوص ابطال اجراییه

1- دعوای ابطال اجراییه خاص موردی است که اجراییه از اداره اجرای ثبت و در خصوص اسناد لازم الاجرا صادر شده است و در مورد اجراییه صادره از سوی اجرای احکام دادگستری نمی توان دعوای ابطال مطرح نمود.

2- بعد از صدور اجراییه از اجرای احکام دادگستری جز از طریق راه های قانونی شکایت مثل تجدیدنظر خواهی و وا خواهی و فرجام خواهی و اعتراض ثالث و اعاده دادرسی نمی توان روند اجرا را متوقف یا منتفی نمود و همانطور که گفته شد در مورد اجراییه های صادره از دادگستری طرح دعوای ابطال مصداق و موضوعیت ندارد.

3- جهت اطلاع از راه های شکایت از رأی و شیوه های توقف عملیات اجرای اجراییه های صادره از دادگستری به مقاله ای با همین عنوان در سایت ما مراجعه کنید.

4-به نظر می رسد در دعوای ابطال اجراییه هم متقاضی اجرا و هم اداره اجرای ثبت را باید خوانده دعوا قرار داد ولی دیده شده است که بعضی از قضات به دلیل تفوق و لازم الاجرا بودن آرای محاکم دادگستری خوانده قرار دادن اداره اجرای ثبت را ضروری ندانسته و دفاعی برای آن مرجع متصور نمی دانند.

5- به نظر می رسد دعوای ابطال اجراییه دعوایی مالی بوده و مستلزم پرداخت 3/5 درصد از مال موضوع اجراییه به عنوان هزینه دادرسی است اما فرض غیر مالی در اینگونه دعاوی هم از طرف نگارنده تجربه شده است.

6- در نتیجه ابطال اجراییه کلیه اقدامانی که متقاضی و مدعی طلب انجام داده است از جمله توقیف مال و ممنوع الخروج کردن بدهکار منتفی بوده و به وضعیت سابق برمی گردد.

7- دعوای ابطال اجراییه ثبتی دعوایی بسیار پیچیده بوده و بسیار دیده شده که وکلا و قضات هم حتی اطلاعات کافی در این خصوص ندارند و طرح و مدیریت این دعوا نیازمند تجربه و تخصص است به این جهت موکداً توصیه می شود قبل از هر اقدامی به وکیل متخصص دعاوی مالی و ملکی خصوصاً دعاوی مرتبط با اجراییه ثبتی و راه های ابطال آن مراجعه نمایید.

مراحل صدور دستور توقیف عملیات اجرایی ثبت

درصورتیکه درخواست توقیف عملیات اجرایی شده باشد،دادگاه بایدمیزان تامین رامشخص نماید.و سپس به خواهان اخطار نمایدکه آن را ظرف مهلت مقرر،تودیع و فیش آن را پیوست پرونده نماید. ترتیب تامین همان میباشد که در قوانین آیین دادرسی مدنی برای تامین خواسته مقرر است.
درصورتیکه موضوع سندلازم الاجرا،وجه نقد باشد،و مدعی،وجه نقد بدهد،آن وجه درصندوق ثبت محل، توقیف میشودو تامین دیگری گرفته نخواهدشد.
منظور از تامین موضوع این ماده ، غیر از خسارت احتمالی می باشد. و آن عبارت است از تامینی که به میزان اجرائیه به علاوه حق اجرا، اخذ می شود. تا در صورت عدم اثبات شکایت از وجه یا مال ماخوذه مورد اجرا استیفاء شود.
چنانچه خواهان ظرف مهلت مقرره تامین ندهد دادگاه قرار رد درخواست خواهان را صادرخواهد کرد و این قرار قطعی است.( مستند به ماده ۵ همین قانون)
اگرموضوع سند (اجرائیه) غیر از وجه نقد باشد،تامین به میزان معادل خواسته تقدیم شده اخذ خواهد شد.
اقدام دادگاه در مورد توقیف عملیات اجرایی،رسیدگی غیر ماهیتی (شکلی) است. و در هر مرحله از رسیدگی قابل استماع بوده و مقید به زمان خاصی نیست. ولی چنانچه به تنهایی مطرح شود، قابلیت استماع نخواهد داشت.
اگر موضوع اجرائیه ثبتی دارای وثیقه باشد، بهای وثیقه در نظر گرفته می شود.و درصورتیکه به تشخیص دادگاه،وثیقه تکافوی اصل وجه اجرائیه و متفرعات آن را،از جهت خسارت توقیف عملیات اجرایی نکند،بایدتامین اضافی گرفته شود.

جهات قانونی توقیف عملیات اجرایی ثبت

عملیات اجرایی متوقف نخواهد شد مگر اینکه موجبات قانونی این توقف فراهم گردد.در سه مورد این عملیات متوقف می شود که عبارتند از :

1. ادعای جعل نسبت به سند رسمی با معرفی جاعل و صدور قرار مجرمیت او توسط بازپرس با موافقت دادستان.
2. صدور قرار توقیف عملیات اجرایی از دادگاه صالح.
3. صدور حکم به ابطال اجرائیه.

به صراحت ماده ۴ قانون سال ۱۳۲۲ ، اقامه دعوا مانع از جریان عملیات اجرایی نیست.مگر درصورتیکه دادگاه حکم به بطلان دستور اجرا داده یا قراری دایر بر توقیف عملیات اجرایی بدهد.

اعتراض ثالث به عملیات اجرایی ثبت

ماجرای این دادخواست از آن جا آغاز می شود که گاهی اجرای عملیات اجرایی ثبت به ناحق موجب ایراد ضرر و زیان به یک شخص ثالث می گردد. بدین ترتیب منافع او به دلیل درگیری میان دو نفر دیگر، از میان می رود. از این رو قانون اجازه اعتراض ثالث را داده است. بدین ترتیب که شخص معترض ثالث با تنظیم دادخواست، توقیف عملیات اجرایی ثبت و ابطال اجراییه ثبت را از ثبت و یا دادگاه بخواهد.

دعوی توقیف عملیات اجرایی

اعتراض به عملیات اجرایی ثبت

فرض نمایید شخصی یک ملک را با مبایعه نامه عادی خریداری کرده باشد. ممکن است فروشنده ملک به یک شخص دیگر چکی داده و بدهکار او باشد و نتواند چک خود پاس کند. در این صورت دارنده چک به اداره ثبت مراجعه و اداره ثبت نیز ملک او را توقیف می کند. اما در چنین شرایطی گناه خریدار از همه جا بی خبر چیست؟

در این جا برابر قانون این اختیار به شخص مذکور یا همان خریدار ملک داده شده که به دادگاه مراجعه نماید. و در اعتراض به توقیف ملک که حالا برابر سند در دست مالک آن است ، خواستار توقیف عملیات اجرایی ثبت و ابطال اجرایی ثبت شود.

توضیح اینکه اگر سند خرید خانه در دفترخانه تنظیم شده و رسمی بود وی می توانست مستقیماً به اداره ثبت مراجعه و خواستار توقیف عملیات اجرایی گردد. اما چون وی با سند عادی ملک را خریداری نموده بنابراین می بایست به دادگاه مراجعه نماید.

مستندات قانونی

قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر رسمی مصوب ۱۳۲۲

‌ماده اول – هر کس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون دانسته یا از جهت دیگری شکایت از دستور اجراء سند رسمی‌داشته باشد می‌تواند به ترتیب مقرر در آیین دادرسی مدنی اقامه دعوی نماید.

ماده دوم – مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی دادگاه صلاحیتدار محلی است که در حوزه آن دستور اجرا داده شده.

‌ماده پنجم – در صورتی که دادگاه دلائل شکایت را قوی بداند یا در اجراء سند رسمی ضرر جبران‌ناپذیر باشد به درخواست مدعی بعد از گرفتن تأمین‌قرار توقیف عملیات اجرایی را می‌دهد ترتیب تأمین همان است که در آیین دادرسی مدنی برای تأمین خواسته مقرر است و در صورتی که موضوع سند‌لازم‌الاجرا وجه نقد باشد و مدعی وجه نقد بدهد در صندوق ثبت محل توقیف می‌شود و تأمین دیگر گرفته نخواهد شد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و همچنین مشاوره با وکیل دادگستری متخصص امور مالی با آریا وکیل تماس بگیرید.

پروتکل دائمی از دستورات محدود و توقف ضرر پشتیبانی می کند

انواع سفارشات جدید

با مقدمه ای از سفارشات ضرر را محدود و متوقف کنید، معامله گران اکنون می توانند از استراتژی های پیشرفته تر و مدیریت ریسک بهتر در برنامه معاملاتی لذت ببرند. پروتکل دائمی، با استفاده از نوع سفارشات که به طور گسترده در ابزارهای معاملاتی سنتی بازار سهام استفاده می شود.

سفارشات محدود چیست؟

سفارش‌های محدود با سفارش‌های بازار از این جهت متفاوت هستند که می‌توانید سطح قیمتی (معروف به قیمت حدی) را که می‌خواهید یک دارایی را در آن بخرید یا بفروشید، مشخص کنید. سفارش سپس با قیمتی برابر یا بهتر از قیمت حد اجرا می شود.

نمودار زیر نشان می دهد که معامله گران چگونه می توانند از سفارشات محدود بسته به صعودی یا نزولی بودن آنها استفاده کنند:

سفارشات محدود

در حالی که سفارشات بازار زمان را در اولویت قرار می دهند، سفارشات محدود اولویت قیمت.

با این حال، سفارش‌های محدود، قیمت اجرای معینی را تضمین می‌کنند، تضمین نمی کنید که سفارش شما اجرا می شود. مزیت اجرای بهتر است. نکته منفی این است که اگر به قیمت حد مجاز نرسیده باشد، ممکن است سفارش هرگز دستور توقف ضرر پر نشود و ممکن است حرکت قیمت عمده ای را که پیش بینی می کردید از دست بدهید.

همچنین، برای اینکه دستورات محدود با موفقیت اجرا شوند، باید وجود داشته باشد نقدینگی کافی در حدود قیمت حد مشخص شده. اگر نقدینگی کافی برای پوشش موقعیت شما وجود نداشته باشد، ممکن است سفارش به هیچ وجه پر نشود.

هر نوع سفارش در موقعیت‌های مختلف مزایای خاص خود را دارد: اگر انتظار دارید حرکت قیمت بزرگی به‌زودی اتفاق بیفتد، احتمالاً سفارش بازار بهترین گزینه است. از سوی دیگر، اگر فکر می‌کنید یک روند قیمتی اساسی وجود دارد که می‌تواند قبل از وقوع معکوس حرکت کند، بهتر است از یک سفارش محدود استفاده کنید.

نمونه سفارش محدود

فرض کنید قیمت شاخص فعلی ETH-USD 1200 دلار است. او فکر می کند که احتمال زیادی وجود دارد که روند نزولی فعلی به زودی به پایان برسد و پس از رسیدن ETH-USD به سطح 1,000 دلار، بازار دوباره به سمت بالا بازگردد.

برای آماده شدن برای این امکان، می توانید یک محدود کردن سفارش برای خرید حدود 1,000 دلار.

برای اطمینان از اینکه حداقل یکی از آنها پر شده است، می توان چندین سفارش محدود را هم بالاتر و هم زیر سطح 1,000 دلار ارسال کرد. فرض کنید برای خرید 1,000 دلار قیمت تعیین کرده اید. هنگامی که قیمت مارک به زیر سطح 1,000 دلار سقوط کرد، این امر باعث ایجاد یک سفارش بازار برای خرید می شود و به طور خودکار یک موقعیت خرید باز می کند.

از سفارشات محدود نیز می توان برای بستن موقعیت های سودآور استفاده کرد. به عنوان مثال، پس از ورود به یک موقعیت طولانی ETH در 1000 دلار، یک سفارش محدود برای فروش حدود 2000 دلار به طور خودکار از موقعیت خارج می شود و بدون نیاز به نظارت فعال بر بازار یا بستن دستی معامله، از موقعیت خارج می شود و سود می برد.

گزینه فقط کاهش (فروش)

همچنین یک گزینه فقط کاهش برای سفارشات محدود وجود دارد که هر زمان که بخواهید می توانید از آن استفاده کنید اندازه یک موقعیت باز را کاهش دهید. به عنوان مثال، اگر یک موقعیت خرید در ETH-USD دارید، می‌توانید از سفارش فروش فقط کوتاه مدت استفاده کنید تا مطمئن شوید که موقعیت خرید موجود را فقط به طور جزئی یا کامل می‌بندید.

فرض کنید در حال حاضر یک موقعیت طولانی ETH با قیمت ورودی 1800 دلار دارید. برای فروش به قیمت 2,500 دلار می توانید از یک سفارش محدود استفاده کنید. این دستور فقط موقعیت فعلی شما را کاهش می دهد.

نحوه عملکرد سفارشات محدود در Perp v2

سفارشات محدود را می توان از طریق Perp UI، از طریق API یا مستقیماً در مقابل قرارداد هوشمند ارسال کرد.

برای اطلاعات بیشتر در مورد نحوه عملکرد سفارشات محدود در Perp v2 این مقاله را ببینید.

Stop Loss چیست؟

نوع سفارش حدی که بیشتر به عنوان توقف ضرر شناخته می شود، می تواند به عنوان توقف ضرر استفاده شود یک موقعیت را با قیمتی خاص ببندید. همانطور که از نام آن پیداست، معمولاً از این نوع سفارش استفاده می شود تلفات را کاهش دهید و توقف ضرر در Perp v2 ترکیبی از یک دستور محدود و یک دستور توقف است. هنگامی که قیمت شاخص به قیمت محرک سفارش حد ضرر رسید، یک سفارش محدود در قیمت حدی قرار می‌گیرد تا موقعیت موجود با ضرر از پیش تعیین شده بسته شود.

تجارت یک بازی طولانی است و سودآور شدن یک موضوع است مدیریت تلفات بنابراین می توانید سرمایه خود را افزایش دهید. توقف ضرر به معامله‌گران کمک می‌کند تا با بستن خودکار موقعیت‌های بی‌سود و کاهش زیان قبل از از دست دادن بیش از حد سرمایه شما، به این مهم دست پیدا کنند.

نمودار زیر نشان می دهد چگونه می توان از استاپ ضرر پس از وارد شدن به یک موقعیت خرید یا فروش استفاده کرد. اگر از استراتژی پیروی از روند استفاده می کنید، توقف ها معمولاً در جایی زیر پایین ترین سطح ساختار بازار قرار می گیرند، همانطور که در بالا نشان داده شده است.

توقف ضرر را متوقف کنید

با این حال، استاپ ضرر نه تنها برای کاهش ضرر استفاده می شود، بلکه می توانید از آن ها نیز استفاده کنید سود را قفل کنید و از تبدیل شدن یک معامله برنده به تجارت بازنده جلوگیری کنید.

به عنوان مثال، اگر راه طولانی را طی کنید و قیمت همچنان در حال افزایش باشد، می‌توانید با سرعت بازار، حد ضرر خود را بیشتر کنید. به این ترتیب، اگر بازار معکوس شود، پس از رسیدن به قیمت ماشه، موقعیت با سود بسته می شود.

سود مطمئن

همین مفهوم در مورد سفارش‌های محدود نیز صدق می‌کند: ممکن است شما نسبت به ETH صعودی باشید و منتظر باشید تا به سطح قیمت مشخصی برسد، بنابراین یک سفارش محدود برای خرید 1,000 دلار ارسال می‌کنید. اما ناگهان اطلاعات جدیدی وارد عمل می شود و احساسات بازار را تغییر می دهد و باعث کاهش قیمت ETH می شود. می توانید سفارش محدود موجود را لغو کنید و سفارش جدیدی را برای خرید حدود 900 دلار ارسال کنید.

کاهش ضرر: مثال توقف ضرر

فرض کنید موقعیت خرید شما 0,5 ETH با میانگین قیمت ورودی 1200 دلار است. او پیش بینی می کند که تا زمانی که 1,000 دلار حفظ شود، بازار صعودی خواهد بود.

برای مدیریت ریسک و جلوگیری از از دست دادن موقعیت خود بیش از 100 دلار، می توانید حد ضرر حدود 1,000 دلار تعیین کنید. برای سناریویی که قیمت به زیر 1,000 دلار می‌رسد، ضررهای خود را محدود کرده‌اید و تا زمانی که این اتفاق نیفتد، می‌توانید خیالتان راحت باشد و بدانید که حداکثر ضرری که با آن راحت هستید تنها 100 دلار خواهد بود.

با این حال، اگر پس از باز کردن موقعیت خرید، قیمت از 1200 دلار به 1600 دلار افزایش یابد. اکنون می‌توانید سفارش حد توقف را تا 1,200 دلار افزایش دهید تا مطمئن شوید که هر اتفاقی هم بیفتد، در معامله شکست خواهید خورد و متحمل ضرر نخواهد شد. یا اگر قیمت کاهش یابد، می‌توانید آن را بالاتر ببرید تا سود خود را حفظ کنید (اما با فضای کمتری برای تنفس).

اگر قیمت دوباره کاهش یابد، دستور توقف ضرر به عنوان یک جیب هوا عمل می کند و شما را از PnL منفی برای این موقعیت نجات می دهد یا سود مثبت را تضمین می کند.

مزایای این سفارشات پیشرفته

  • بهترین اجرا در زمان نوسانات بالاد – سفارشات محدود می تواند به معامله گران کمک کند تا از ورود/خروج نامطلوب به دلیل شرایط بسیار نوسان بازار جلوگیری کنند. از آنجایی که سفارش‌های بازار بلافاصله با بهترین قیمت موجود تکمیل می‌شوند، و اگر قیمت به سرعت حرکت کند، نامشخص‌تر است که در واقع با چه قیمتی ورودی دریافت خواهید کرد.
  • قیمت اتریوم در مدت زمان بسیار کوتاهی بین 1600 تا 1400 دلار در نوسان است و فرض کنید شما صعودی هستید. با نزدیک شدن قیمت به 1,400 دلار می‌توانید از یک سفارش بازار استفاده کنید، اما به دلیل شرایط بازار در نهایت نزدیک به 1,500 دلار اجرا می‌شود. هنگامی که از یک سفارش محدود استفاده می کنید، به سادگی می توانید یک قیمت محدود تعیین کنید = ~ 1400 دلار برای ارتقاء ورودی.
  • عملیات خود را خودکار کنیدs – به جای اینکه منتظر بهترین زمان برای ارسال سفارش بازار باشید، می توانید یک سفارش محدود را با قیمتی که برای خرید یا فروش در آن احساس راحتی می کنید تنظیم کرده و فراموش کنید. این بدان معناست که شما لازم نیست نگران زمان بندی اوج یا پایین بودن بازار باشید.

بعدی در پروتکل Perp چیست؟

با معرفی این نوع سفارشات پیشرفته جدید، Perp v2 هرچه بیشتر به هدف خود برای مطابقت با عملکردهای خانه های تجاری متمرکز نزدیک می شود. مراحل بعدی در نقشه راه Perp عبارتند از a مدل توکنومیک جدید برای PERP و سپس بازارهای بدون مجوز.

محتوای مقاله به اصول ما پیوست اخلاق تحریریه. برای گزارش یک خطا کلیک کنید اینجا.

مسیر کامل مقاله: Crypto Coffee » DEFI » پروتکل دائمی از دستورات محدود و توقف ضرر پشتیبانی می کند

توقف اجرای تخلیه

ماده ۱۷ آئین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر در این باره بیان می دارد: “چنانچه مستاجر نسبت به اصالت قرارداد اجاره مستند دستور تخلیه اعتراض داشته باشد،میتواند تقاضای توقف اجرای تخلیه را درخواست نماید. توقف اجرای تخلیه زمانی صورت میگیرد که دادگاه رسیدگی کننده شکایت مستاجر را مدلل بداند .در این صورت پس از اخذ تامین متناسب با ضرر و زیان احتمالی، موجر قرار توقیف عملیات اجرایی دستور تخلیه را صادر خواهد نمود.

در ماده ۱۰ آئین نامه مواردی را که می توان توقف اجرای تخلیه را درخواست نمود معین نموده است . این موارد عبارتند از :

۱ـ ادعای عدم اصالت سند از طرف مستاجر

در صورتیکه مستاجر مدعی جعلی بودن سند اجاره باشد میتواند در حوزه قضایی محل وقوع ملک شکایت خود را مطرح نماید . این عدم اصالت ممکن است ناظر به کل یا قسمتی از سند یا فقط امضاء آن باشد.

توقف اجرای تخلیه

توقف اجرای تخلیه

۲ـ ادعای تمدید قرارداد اجاره از طرف مستاجر

در برخی موارد مستاجر مدعی تمدید قرارداد اجاره می باشد. در این مورد دو حالت متصور است :

الف) تمدید اجاره به موجب سند (اعم از رسمی یا عادی) باشد.در این حالت روش پیش بینی شده در ماده ۱۷ آئین نامه قابل قبول است . بنابراین مستاجر می تواند با ارائه ادله و مستندات توقیف عملیات اجرایی تخلیه را بخواهد.

ب)تمدید اجاره به صورت شفاهی صورت گرفته باشد.ممکن است مستاجر ادعا کند که اجاره به طور شفاهی تمدیدشده است.و به استناد شهادت شهود تقاضای توقیف عملیات اجرایی مورد تقاضای تخلیه را داشته باشد. در این صورت پذیرش تقاضای توقف اجرای تخلیه دچار اشکال خواهد بود.

چرا که ادعای مستاجر درصورت رسمی بودن سند اجاره طبق ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی در تعارض خواهد بود. و اگر سند اجاره عادی باشد در خصوص تمدید شفاهی مدت آن خلاف مفاد ماده های ۱و2 قانون جدید میباشد . لذا موجری که ملکش را شفاها اجاره دهد از مزایای قانون جدید محروم خواهد شد . بدین توضیح که اگر موجر با ادعا وجود اجاره شفاهی که مدت آن منقضی شده ، تقاضای صدور دستور تخلیه را بکند ، از او پذیرفته نیست .اما ادعای مستاجری که مدعی تمدید شفاهی اجاره است مورد قبول می باشد.

با توجه به مواردفوق میتوان چنین نتیجه گرفت که تمدید قرارداد اجاره باید صرفا در مواردی قابل اعمال باشد، که مستند تمدید ، مدت کتبی باشد.

نحوه توقف عملیات اجرایی تخلیه

طرح شکایت در دادگاه عمومی محل وقوع ملک

در صورتیکه مستاجر ادعای مجعولیت سند اجاره را داشته باشد باید مراتب را به دادسرای عمومی محل وقوع ملک اعلام نماید. و در صورت ادعای مستاجر مبنی بر تمدید مدت اجاره، می بایست دادخواست خود را به دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک ارائه نماید.

طبق ماده ۱۷ آئین نامه اعلام شکایت مانع اجرای دستور تخلیه نمی باشد. مگر اینکه دادگاه رسیدگی کننده شکایت مستاجر را مدلل بداند .که در این صورت پس از اخذ تامین متناسب ، قرار توقف عملیات اجرایی دستور تخلیه را صادر خواهد نمود.

قرار توقیف عملیات اجرایی هر چند که از نظر نام با آنچه در ماده 5 قانون اصلاح مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مشابهت دارد،اما پدیده ای ویژه است. طبق آئین نامه قانون جدید حق شکایت صرفا برای مستاجر وجود دارد .در حالیکه به موجب قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت هر کس حق اقامه دعوی دارد.

همچنین موجب و علت توقیف عملیات اجرایی در قانون موجر و مستاجر ، فقط ادعای عدم اصالت سند یا ادعای تمدید اجاره است.در حالیکه در قانون اصلاح ، مخالفت دستور اجرا با مفادسند یا قانون و نیز هر جهت دیگر میتواند موجب تقاضای توقیف عملیات اجرایی باشد. تفاوت دیگر این دو قانون این است که قانون اصلاحی بعضی ازمواد قانون ثبت صرفا در مورد اسناد رسمی کاربرد دارد.اما قرار توقیف عملیات اجرایی در قانون جدید موجر و مستاجر در خصوص اسناد عادی نیز میتواند صادر شود.

خسارت ناشی از توقیف عملیات اجرایی

ماده ۱۹ آئین نامه اجرایی چنین مقرر داشته است:

چنانچه شکایت مستاجر به موجب حکم نهایی رد شود،موجر حق دارد خسارتی را که از توقیف اجرا دستور تخلیه به او وارد شده است ، مطالبه نماید. در صورتی که مستاجر از طریق حقوقی اقدام به توقف عملیات اجرایی دستور تخلیه نموده باشد.موجر پس از صدور حکم نهایی می تواند با دادن دادخواست خسارت وارده را مطالبه کند.

Facebook

دستور توقف ضرر يا همون استاپ يا Stop loss يكي از حياتي ترين موضوعات معامله گري هست.

توجه داشته باشيد كه استاپ يك عدد انتخابي و يا مقداري از پول كه # تريدر (معامله گر) طاقت ضررش رو داره نيست.

استاپ جايي هست كه تحليل شما فاقد اعتبار بشه.
يعني اون منطقه اي كه اگه قيمت خودش رو به اون برسونه ، شما متوجه ميشيد كه تحليل قيمتي شما فاقد اعتبار هست.

حالا بر أساس اين محدوده قيمتي و ميزان ريسكي كه در هر معامله داريد كه ديگه نبايد به هيچ عنوان از ٢٪؜ سرمايتون بيشتر بشه و همينطور ميزان تحمل رواني كه از لحاظ پولي داريد ، # حجم مورد نظرتون رو براي معامله پيدا ميكنيد.

پس استاپ يك مفهوم عميق و منطقي هست كه بايد خوب دركش كرد و هيچ وقت فراموشش نكرد. .
.
.
برای کسب اطلاعات بیشتر واتس آپ 👈 09197882007
،
اداره پیج 👈 ادمین .
.
.
.
# سرمایه # سرمایه_گذاری # پول # درامد # فارکس # فارکس_سیگنال # بورس # دلار # ترید # فارکس_استراتژی # سیگنال_فارکس # آموزش_تکنیکال # آموزش_رایگان # اندیکاتور # کندل # آموزش_فارکس #فارکس_آموزش # آموزش #پولدار # فرابورس # رایگان #forex # alpari

توقیف عملیات اجرایی ثبت و ابطال آن

توقیف عملیات اجرایی ثبت

توقیف عملیات اجرایی ثبت ، همانطور که مشخص است، زمانی موضوعیت پیدا می کند که قرار است موضوعی اجرایی شود. در احکام قضایی ، اصل بر اجرای حکم است مگر اینکه یکی از طرفین با استفاده از قوانین که پیشبینی شده اند، دستور توقف عملیات اجرایی بگیرد.

در این مطلب در مورد اموری از قبیل : توقیف عملیات اجرایی و ابطال آن ، توقیف و ابطال عملیات اجرایی ثبت ، شرایط صدور دستور توقیف عملیات اجرایی،خسارت احتمالی در توقیف عملیات اجرایی و …. صحبت کرده ایم.

در صورتی که نیاز به مشاوره حقوقی آنلاین، مشاوره با مشاوره دعاوی ملکی ،مشاوره حقوقی تلفنی و مشاوره حقوقی رایگان دارید، به شما توصیه می کنیم که حتما با گروه وکلای وکیل پرس تماس بگیرید تا به بهترین شکل شما را راهنمایی کنند.

توقیف عملیات اجرایی ثبت و ابطال آن

توقیف عملیات اجرایی، درخواستی است مبنی بر متوقف نمودن عملیات اجرا نسبت به اسناد رسمی که نسبت به آن ها اجراییه صادر شده است.

پیش از ورود به بحث لازم است با مفهوم سند رسمی و عملیات اجرایی آشنا شد.

اسناد رسمی منطبق با ماده1287قانون مدنی ، عبارتند از:

“اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات‌ قانونی تنظیم شده باشند، رسمی است”

اسناد رسمی به نام هر فردی که ثبت گردد، نشان دهنده مالکیت فرد مزبور نسبت به اموال ثبت شده می باشد. و اما مفهوم عملیات اجرایی نیز، به مجموعه اقداماتی گفته می شود که از سوی اداره ثبت و یا دادگاه نسبت به اسناد رسمی و یا اسناد تعهد آور صورت می گیرد. به عبارت دیگر شروع عملیات اجرایی با ابلاغ اجراییه به محکوم علیه آغاز و النهایه با اجرای کامل حکم به نفع محکوم له پایان می یابد.

توقیف عملیات اجرایی ثبت

منظور از توقیف عملیات اجرایی متوقف نمودن موقتی اجرای حکم و یا عملیات اجرایی در دادگاه و یا اداره ثبت با توجه به حکم قطعیت یافته محکمه می باشد.

عملیات اجرایی زمانی که آغاز می گردد، اصل کلی بر این است که قابل توقیف نمی باشد مگر اینکه شرایطی استثنایی رخ دهد. از این رو قانون گذار در ماده24 قانون اجرای احکام مدنی، در این باره چنین آورده است:

“دادورز (‌مامور اجرا) بعد از شروع به اجرا نمی‌تواند، اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع دستور توقف ضرر نماید یا به تاخیر اندازد مگر به موجب قرار ‌دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تاخیر اجرای حکم را دارد یا با ابراز رسید محکوم‌له دائر به وصول ‌محکوم به، یا رضایت کتبی او در تعطیل یا توقیف یا قطع یا تاخیر اجراء.”

از این رو چنانچه فردی نسبت به دیگری مدعی طلبی باشد می تواند با معرفی اموال ثبت شده او به اجراییه ثبت اسناد و املاک درخواست توقیف اموال مربوطه را بنماید.

اجراییه ثبت، دایره اجرای اسناد استقرار یافته در اداره ثبت اسناد و املاک می باشد.

در واقع اداره ثبت، محل ثبت اسناد است. پس از ثبت اسناد در اداره ثبت اسناد و املاک، اسناد رسمی می گردند و اداره ثبت متولی اجرای اسناد رسمی می دستور توقف ضرر گردد.

از ویژگی های بارز اسناد رسمی این است که چنانچه فردی نسبت به سند رسمی مدعی حقی بشود می تواند به اداره ثبت اسناد و املاک درخواست داده و توقیف مال ثبت شده را بنماید و در اجرای اسناد رسمی نیازی به مراجعه به دادگاه نیست و تنها با مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک میتوان درخواست توقیف اموال ثبتی را نمود.

داین می تواند با مراجعه به دایره اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک، با استفاده از اسناد رسمی لازم الاجرا اقدام به شناسایی اموال مدیون و توقیف آن ها بنماید و بدین صورت مطالبات خود را وصول نماید.

اجراییه ثبت اسناد، دایره ای از اداره ثبت است که وظیفه اجرای اسناد لازم الاجرا را بر عهده دارد.

اسناد لازم الاجرا اسنادی است که نشان دهنده طلب مسلمی برای دارنده آن ها می باشد. چک سندی لازم الاجراست. چنانچه فردی از دیگری چکی در دست داشته باشد می تواند با مراجعه به اداره ثبت درخواست صدور اجراییه نسبت بدان نماید و اموالی از مدیون را توقیف و بدین وسیله طلب خود را وصول نماید.

توقیف و ابطال عملیات اجرایی ثبت

عملیات اجرایی ثبت با ارائه اسناد تعهد آور و یا لازم الاجرا به دایره اجرای ثبت انجام می گیرد و اجراییه ثبت چنانچه علم به سند تعهد آور و لازم الاجرا بیابد، دستور توقیف را نسبت به اموال مدیون صادر می نماید. اما در این میان ممکن است شخص ثالث که عملیات اجرایی ثبت به ضرر او صادر شده است نسبت به توقیف مزبور معترض گردد و درخواست توقیف و ابطال عملیات اجرایی ثبت را بنماید.

ذکر یک مثال ساده:

آقای (الف) ملکی را با مبایعه نامه به آقای( ب) می فروشد.( مبایعه نامه، سند عادی است و ادله ای مبنی بر مالکیت دارنده آن می باشد.) زمانی که ملکی با مبایعه نامه فروخته می شود، اداره ثبت از این خرید و فروش به وسیله مبایعه نامه مطلع نیست و تا زمانی که انتقال سند به نام مالک جدید صورت نگرفته است، اداره ثبت، مالک سابق که سند مالکیت به نام او می باشد را مالک می داند.

در این بین در پی اختلافی که آقای (الف) با همسر خویش بر می خورد ، همسر الف اقدام به وصول مهریه خویش ازطریق اجراییه ثبتی می نماید و با معرفی اموال دارای سند رسمی آقای (الف)، اقدام به توقیف دستور توقف ضرر اموال مزبور می نماید تا بدهی خویش را وصول نماید.

در این بین آقای (ب) متوجه توقیف ملک خویش که با مبایعه نامه خریداری نموده است می گردد. از این رو به دایره اجراییه ثبتی مراجعه می نماید و درخواست توقیف عملیات اجراییه ثبتی را می نماید.

در دعوای توقیف و ابطال عملیات اجرایی ثبت خواهان دعوا آقای (ب) می باشد که توقیف ملک با حق وی در تعارض است و خوانده دعوا همسر آقای(الف) می باشد که ملک مزبور را به نفع خویش توقیف نموده است.

رسیدگی به اعتراض مذکور با توجه به اینکه دلیل استنادی خواهان سند عادی(مبایعه نامه) می باشد، دادگاه عمومی حقوقی محلی که اداره ثبت در آن محل واقع است، می باشد

در پی اعتراض خواهان بایستی ضمن دادخواست ابطال اجراییه، توقیف عملیات اجرایی را نیز درخواست نماید، چرا که به صرف ارائه دادخواست ابطال عملیات اجرایی، عملیات توفیف ملک متوقف نمی گردد اما زمانی که درخواست توقیف عملیات اجرایی نیز شود، عملیات اجرایی نیز متوقف می گردد تا دادگاه در باب موضوع مطروحه اظهار نظر وحکم صادر نماید.

دادگاه با توجه به مدارک و اسناد ارائه شده، در صورتی که ادعای آقای (ب) را مبنی بر خرید ملک مزبور تایید نماید دستورابطال عملیات اجرایی ملک را صادر می نماید و نسخه ای از رای صادر شده را به اداره ثبت منطقه و یا دفاتر ثبت اسناد و املاک ارسال می نماید تا از عملیات اجرایی رفع اثر شود و ملک از توقیف خارج گردد.

ذکر یک نکته:

چنانچه سند استنادی خواهان سند رسمی باشد در این صورت، رسیدگی به اعتراض مذکور در صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک می باشد.

سوال: چنانچه آقای (ب) پس از خاتمه یافتن عملیات اجرایی متوجه شود که ملک او توقیف و عملیات اجرایی نسبت بدان خاتمه یافته است، چه باید کند؟

در این مواقع آقای (ب) بایستی در ستون مربوط به خواسته خود از دادگاه ابطال اجراییه و عملیات اجراییه و اعاده وضع به حال سابق را درخواست نماید، چراکه عملیات اجرایی متوقف شده است.

مثال فوق یکی از دعاوی ثبتی است که بسیار شایع در محاکم دادگستری می باشد، که متاسفانه در بیشتر مواقع به جهت عدم آگاهی حقوقی کافی و عدم مشاوره حقوقی در اقامه دعوای مزبور خلل ایجاد می گردد و گاها به دادخواست به جهت فقدان شرایط لازم جهت اقامه دعوا ترتیب اثر داده نمی شود و این امر زمان و هزینه گزافی را بر خواهان بار می نماید از این رو بهتر است در اقامه چنین دعاوی با وکیل ثبتی متخصص مشورت و هم فکری لازم به عمل باید.

چنین دعاوی چنانچه توسط وکیل پایه یک دادگستری متخصص در دعاوی ثبتی و دعاوی ملکی اقامه گردد رسیدن به نتیجه مطلوب اصلا دور از انتظار نخواهد بود.

شرایط صدور دستور توقیف عملیات اجرایی

1) دستورتوقیف عملیات اجرایی نسبت به اسناد و یا احکام، زمانی صادر می گردد که فردی با دلایلی که ارائه می دهد مخالف صدور اجراییه صادر شده، باشد.

قانون گذار در ماده 1 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322 چنین بیان داشته است

“هر کس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون دانسته، یا از جهت دیگری شکایت از دستور اجراء سند رسمی ‌داشته باشد می‌تواند به ترتیب مقرر در آیین دادرسی مدنی اقامه دعوی نماید.”

با توجه به نص صریح ماده، چنانچه فردی به دستور اجراییه معترض باشد با ارائه دلیل میتواند توقیف اجراییه را درخواست نماید و دادگاه نیز مستند به ماده 5 قانون فوق الذکر اسناد را بررسی و چنانچه خواهان تامین بدهد دستور توقیف عملیات اجرایی را تا صدور حکم نهایی و تعیین تکلیف صادر می نماید.

2)دستور توقیف عملیات اجراییه شامل دستور اداری و یا حکم نمی گردد.

3)دستور توقیف عملیات اجرایی، دستوری موقت تا تعیین تکلیف نهایی می باشد. از این رو به منزله خاتمه عملیات اجرایی نباید آن را در نظر گرفت.

4) در صدور دستور توقیف عملیات اجرایی بایستی دلایل قوی و محکمی دال بر ضرر به خواهان از سوی وی به دادگاه ارائه گردد. صدور دستور مزبور فوری است اما احراز فوری بودن توقیف عملیات اجرایی با دادگاه است.

5) در صدور دستور توقیف عملیات اجرایی لازم است که خواهان تامین مقتضی بدهد.

6) توقیف عملیات اجرایی می تواند توسط شخص ثالث یا یکی از طرفین حکم یا سند لازم الاجرا باشد.

7) صدور قرار توقیف عملیات اجرایی توسط دادگاه صادر کننده رای صورت می گیرد و توسط قاضی و مدیر اجرای احکام صادر نمی شود.

خسارت احتمالی در توقیف عملیات اجرایی

شخصی که دادخواست توقیف عملیات اجرایی را می دهد بایستی با دلیل و مدرک این ادعا را مطرح نماید، اما بررسی اسناد و مدارک و اعتبار آن ها امری است که در صلاحیت محکمه می باشد و زمان می برد از طرفی این حق خواهان است که تا زمان صدور حکم نهایی درخواست توقیف عملیات اجرایی را بنماید تا زمان صدور حکم دادگاه خسارتی برای وی به بار نیاید،

اما از طرفی دیگر هم ممکن است پس از صدور حکم، دادگاه به نفع خواهان حکم ندهد، از این رو از خواهان نیز بابت خسارت احتمالی در توقیف عملیات اجرایی تامین اخذ می نماید. قانون گذار این موضوع را در ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322 اورده است و چنین مقرر داشته است:

“در صورتی که دادگاه دلائل شکایت را قوی بداند یا در اجراء سند رسمی ضرر جبران ‌ناپذیر باشد به درخواست مدعی، بعد از گرفتن تأمین، ‌قرار توقیف عملیات اجرایی را می‌دهد ترتیب تأمین همان است که در آیین دادرسی مدنی برای تأمین خواسته مقرر است و در صورتی که موضوع سند ‌لازم‌ الاجرا وجه نقد باشد و مدعی وجه نقد بدهد، در صندوق ثبت محل، توقیف می‌شود و تأمین دیگر گرفته نخواهد شد.”

اهمیت مشاوره حقوقی در اقامه دعاوی ثبتی

مشاوره حقوقی در کلیه امور حقوقی می تواند تا حد بالایی از اشتباهات احتمالی و متداولی که عامه افراد در موضوعات حقوقی می نمایند، پیشگیری نماید اما ارزش و اعتبار مشاوره حقوقی در امور ثبتی در درجه بالاتری از اهمیت قرار دارد، چرا که چه بسا معاملاتی انجام شده باشد اما در دفتر ثبت اسناد و املاک ثبت نگردیده باشد از این رو ممکن است ملک مزبور مورد معاملات عدیده دیگری نیز واقع گردد و یا اینکه در مقابل بدهی فروشنده ای که مال را فروخته اما سند نزده است توقیف گردد، از این رو بهترین اقدام ممکن در چنین مواقعی مشاوره حقوقی با وکیل ملکی و وکیل ثبتی متخصص می باشد که با اقدام به موقع از تضضیع حقوق متقاضی جلوگیری نماید.

دعاوی ثبتی از مجموعه دعاوی شایع می باشد که بهتر است در اقامه آن ها از وکیل پایه یک دادگستری مدد گرفته شود تا نتیجه مطلوب از دعاوی ثبتی و دعاوی ملکی مطروحه به دست آید.

گروه وکلای وکیل پرس با گرد هم آوری وکلای متخصص در حوزه های مختلف، بستری را فراهم آورده است که دعاوی ملکی و دعاوی ثبتی به صورت تخصصی مورد بررسی واقع گردند.

از جمله خدمات گروه وکلا ی وکیل پرس:

    با وکیل پایه یک دادگستری
  • مشاوره حقوقی ملکی و ثبتی حضوری با جمعی از وکلای متخصص ملکی و ثبتی
  • قبول کلیه دعاوی حقوقی از جمله دعاوی ملکی، دعاوی ثبتی و…
  • در جریان قرار دادن موکلین از روند اجرایی پرونده در محاکم دادگستری.

جهت اخذ مشاوره تلفنی رایگان با وکیل یایه یک دادگستری هم اکنون تماس بگیرید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.