ساختار بورس اوراق بهادار


تحلیل رابطه غیر خطی بین ساختار سرمایه و اندازه شرکت با سودآوری و سیاست تقسیم سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

2 استادیار، گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 دانشجوی دکتری حسابداری , واحد دماوند , دانشگاه آزاد اسلامی , تهران, ایران

چکیده

واژههای کلیدپژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه غیر خطی بین ساختار سرمایه و اندازه شرکت با سودآوری و سیاست تقسیم سود در شرکت‌های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران طی یک دوره زمانی هفت ساله یعنی 1389 تا 1396 انجام گرفته است. نمونه‌های پژوهش حاضر شامل 129 شرکت واجد شرایط پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد. داده‌ها و مبانی نظری پژوهش از طریق مطالعات کتابخانه‌ای جمع آوری گردیده است. جهت تحلیل داده‌ها از رگرسیون غیرخطی با استفاده از نرم‌افزارهای اقتصاد سنجی ایویوز و استاتا استفاده شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد بین اندازه شرکت با سودآوری و تقسیم سود رابطه معناداری غیرخطی مشاهده گردید، لذا می‌توان با استناد به فرآیند هزینه سیاسی که یکی از اجزای تئوری‌های اثباتی حسابداری است، آن را توجیه نمود. هم چنین دیگر نتایج پژوهش مبنی بر وجود رابطه غیر خطی بین ساختار سرمایه با سودآوری و تقسیم سود می‌باشد.
واژه‌های کلیدی: اندازه شرکت، سودآوری، سیاست تقسیم سود، ساختار سرمایه.

تبیین توسعه ساختار بازار اوراق بهادار

هدف اصلی این پژوهش، بررسی اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر توسعه بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بدین منظور درآمد ملی، نرخ سرمایه گذاری، سطح توسعه موسسات مالی واسطه و بی ثباتی اقتصاد کلان به عنوان متغیرهای ساختار بورس اوراق بهادار کلان اقتصادی و عمق و عرض به عنوان شاخص های توسعه بورس اوراق بهادار در نظر گرفته شدند. داده های مورد نیاز به صورت فصلی سری زمانی طی دوره زمانی 68-1377 گردآوری شد. روش آماری پژوهش بدین ترتیب می باشد که ابتدا پایایی متغیرها با استفاده از آزمون ریشه واحد دیکی - فولر تعمیم یافته بررسی شد. سپس به منظور برآورد بردارهای هم جمعی از آزمون هم جمعی یوهانسون استفاده گردید. در نهایت الگوهای پژوهش با الگوی تصحیح خطای برداری تخمین زده شدند. به طور کلی نتایج تخمین ها نشان می دهد که درآمد ملی و نرخ سرمایه گذاری بر عمق و عرض بورس اوراق بهادار اثر مثبت و معنادار دارد. همچنین سطح توسعه موسسات مالی واسطه و بی ثباتی اقتصاد کلان به طور منفی و معناداری بر عمق و عرض بورس اوراق بهادار اثر دارند.

کلیدواژه‌ها

 • بازار سرمایه
 • توسعه بورس اوراق بهادار
 • عمق بورس اوراق بهادار
 • عرض بورس اوراق بهادار
 • متغیرهای کلان اقتصادی

20.1001.1.22286853.1389.1.3.2.5

عنوان مقاله [English]

Explain the structure of ساختار بورس اوراق بهادار securities market development

نویسندگان [English]

 • Saeid Fathi 1
 • Majid Sameti 2
 • Bagher Asgar Negad Noori 3

This study is mainly attempted to examine the effect of macroeconomic variables on the development of Tehran's Stock Exchange. For so doing, national income, investment rate, financial ساختار بورس اوراق بهادار intermediary development and macroeconomic instability were considered as macroeconomic variables and depth and width as indices of the stock exchange development. Necessary data was collected seasonally in time series during 1998-2007 time period. In the statistical method employed in the current research, we ساختار بورس اوراق بهادار first examined stationary of the variables by Dickey-Fuller UnitRoot Test. Then Johansen Cointegration Test was employed to estimate cointegration vectors. Ultimately, to estimate the study models,Vector Error Correction Model was used. Generally Speaking, the findings of the estimations suggest that national income and investment rate have positive significant effect on the depth and width of the stock exchange. Also, financial intermediary development and macroeconomic instability have negative significant effect on the depth and width of the stock exchange.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Capital Market
 • Stock Exchange Development
 • Stock Exchange Depth
 • Stock Exchange Width
 • Macroeconomic Variables

مراجع

1. آذر، عادل؛ رجب زاده، علی، (1387)، "تصمیم گیری کاربردی (رویکرد MADM)"، تهران، انتشارات نگاه دانش.
2. ایمان خدایی، (1379)، بررسی اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (گرایش مدیریت مالی)، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم اداری.
3. بازرگان، عباس؛ سرمد، زهره؛ حجازی، الهه، (1379)، روش های تحقیق در علوم رفتاری، تهران، نشر آگه.
4. حافظ نیا، محمد رضا، (1382)، مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، چاپ هشتم، تهران، انتشارات سمت.
5. خلیلی عراقی، مریم؛ رمضان پور، منصور اسماعیل، (1380)، اهمیت محیط با ثبات اقتصاد کلان، مجله تحقیقات اقتصادی، 58..
6. فتحی، سعید؛ عسگرنژاد نوری، باقر، (1388)، بررسی تاثیر خصوصی سازی بر توسعه بازار سهام.
7. محمد اصولیان، (1384)، بررسی اثر برخی از متغیرهای کلان اقتصادی بر شاخص قیمت صنایع شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار از سال 1372 تا 1381، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی، دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت.
8. نوفرستی، محمد، (1378)، "ریشه واحد و هم جمعی در اقتصاد سنجی"، تهران، موسسه خدمات فرهنگی رسا.

بررسی تأثیر وابستگی سیاسی بر سرعت تعدیلات ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

1 مربی گروه حسابداری ، دانشکده فاطمه ، دانشگاه فنی و حرفه‌ای استان اردبیل، ایران.

2 دانش آموخته حسابداری، گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی مقدس اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

چکیده
تعیین سرعت تعدیل ساختار سرمایه با نسبت اهرم هدف بلند مدت، یکی از روش ‌های تجربی برای تشخیص انعطاف پذیری مالی شرکت است. ارتباط بالقوه میان حمایت سیاسی دولت و سرعت تعدیل ساختار سرمایه، موضوعی بس با اهمیت است که هیچ‌گاه مورد مطالعه قرار نگرفته است. مطالعات تجربی پیشین علی‌ رغم باعث آگاهی از مؤلفه‌ های تعیین ‌کننده ساختار سرمایه شرکت‌ها می ‌شوند، عمدتاً بر مبنای شرکت‌های آمریکایی، اروپایی و سایر کشورهای توسعه‌یافته قرار دارند. این خلأ در این مقاله پوشش داده‌شده و به بررسی تأثیر سیاسی روی سرعت سازگاری پرداخته ‌شده است. با استفاده از داده‌های سیاسی کشور ایران، به بررسی و تحلیل تجربی پرداخته‌ایم. برای بررسی تأثیر وابستگی سیاسی بر سرعت تعدیل ساختار سرمایه از داده‌های 120 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال‌ های 1387 تا 1396 با استفاده از رگرسیون چند متغیره و داده‌های ترکیبی استفاده شد. میزان بالاتر سرعت سازگاری شرکت‌ها حاکی از آن است که شرکت توانسته است خود را سریع‌تر با نسبت اهرم هدف تطبیق دهد و ازاین‌ رو انعطاف‌ پذیری مالی آن بیشتر است. این مسئله، تصمیم‌گیری در سطح شرکت را تسهیل می‌کند اما نتایج آزمون فرضیه نشان داد که وابستگی سیاسی سرعت تعدیل ساختار سرمایه را پایین می‌آورد.

کلیدواژه‌ها

 • وابستگی سیاسی
 • سرعت تعدیل ساختار سرمایه
 • اهرم واقعی

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of political affiliation on Speed of Adjustment to Target Capital Structure of listed companies in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

 • fariba rezvani 1
 • Sajad Barandak 2

1 Accounting group instructor, Faculty of Fatemeh, Ardabil Branch, Technical and Vocational University (TVU), Ardabil, Iran

Abstract :
Determining the speed of adjusting capital structure to long term leverage ratios is one of the empirical approaches to identifying a firm's financial flexibility. The potential link bet ween govern ment political support and the speed of capital structure adjustment is an important issue that has never been studied. Experimental studies provide insights into the determinants of corporate capital structure, largely based on US, European, and other developed countries. Have this gap is covered in this article and the political influence on adaptation speed is investigated. Using the Iranian political data , we analyze and empirically analyze. To investigate the effect of political affiliation on the rate of adjustment of capital structure, data of 120 companies listed in Tehran Stock Exchange between 2008 - 2017 were used by multivariate regression and combined data. The higher rate of adaptation of companies indicates that the company has been able to adapt faster to its leverage ratio and thus has greater financial flexibility. This facilitates firm level decision making, but the results of the hypothesis test show that political affiliation slows the pace of capital structure adjustment .
Keywords: political affiliation , Speed of Adjustment to Target Capital Structure, real leverage

اثر توسعه مالی بر ساختار سرمایه بنگاه‌های غیر ‌مالی حاضر در سازمان بورس و اوراق بهادار ایران

مطالعه حاضر رابطه توسعه مالی و ساختار سرمایه بنگاه‌های غیر‌ مالی حاضر در سازمان بورس و اوراق بهادار ایران را در چارچوب داده‌های تابلویی نامتوازن آزمون می‌کند. برای این منظور روش حداقل مربعات تعمیم یافته عملی (FGLS) و داده‌های مربوط به 200 بنگاه غیر ‌مالی طی دوره 1391-1378 مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج مطالعه نشان می‌دهد که توسعه بازار سهام اثر مثبت و معناداری بر نسبت بدهی بنگاه‌های غیر‌ مالی در ایران دارد و در این بین میزان اثرگذاری شاخص مربوط به فعالیت بازار سهام بیشتر از میزان اثرگذاری شاخص مربوط به اندازه آن می‌باشد. بر‌خلاف انتظار، اثر توسعه بخش بانکی بر نسبت بدهی بنگاه‌ها منفی و معنادار بدست آمده است که در این بین نیز میزان اثرگذاری شاخص مربوط به فعالیت سیستم بانکی بیشتر از میزان اثرگذاری شاخص مربوط به اندازه آن بوده است. همچنین نتایج مطالعه حاکی از آن می‌باشد که متغیرهای بررسی شده مربوط به ویژگی بنگاه‌ها شامل سودآوری، نقدینگی، سپر مالیاتی غیر ‌بدهی، اندازه، ساختار دارایی و فرصت‌های رشد، تعیین‌کننده‌های معنادار ساختار سرمایه بنگاه‌های غیر‌ مالی در ایران می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

 • توسعه بخش بانکی
 • توسعه بازار سهام
 • ساختار سرمایه
 • بنگاه‌های غیر ‌مالی

20.1001.ساختار بورس اوراق بهادار ساختار بورس اوراق بهادار 1.26453967.1395.8.15.2.4

عنوان مقاله [English]

The Effect of Financial Development on the performance of Non- Financial Firms in the Iranian Securities and Exchange Organization

نویسندگان [English]

 • Amene Shahidi 2
 • Mohammad Ali DehghanDehnavi 3
 • Hassan Heydari 4

The current study examines the relationship between financial development and capital structure of non-financial firms in the Iranian Securities and Exchange Organization on the basis of unbalanced panel data. In order to do this, Feasible Generalized Least Squares method and data of 200 non-financial firms in the period from 1999 to 2012 have been used. The results show that stock market development has a positive and significant effect on the debt ratio of non-financial firms in Iran, and the impact of stock market activity index is greater than the effect of size index. Surprisingly, the effect of banking sector development on firm's debt ratio is found negative and significant. Also, in this case, the impact of stock market activity index is greater than the effect of size index. Furthermore, the results show that the examined variables related to firm's specifications including profitability, liquidity, non-debt tax shield, size, asset structure and growth opportunity are significant determinants of the non-financial firm's capital structure.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Banking sector development
 • Stock market development
 • Capital structure
 • Non-financial firms

مراجع

الف) منابع و مآخذ فارسی

 1. پورعلی، محمدرضا. و علوی، وحید (1392). "مروری بر روش‌های تأمین مالی و نظریه‌های مرتبط با ساختار سرمایه". دومین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه‌گذاری. استان گلستان، گرگان.
 2. ستایش، محمد‌حسین. و غیوری‌مقدم، علی (1388). "تعیین ساختار بهینه سرمایه در سطح صنایع با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها (DEA)". مجله پژوهش‌های حسابداری مالی 1(1 و 2):52-33.
 3. صادقی شاهدانی، مهدی. چاوشی، کاظم. و محسنی، حسین (1391). "مدل‌سازی رابطه میان سودآوری و ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد پانل گشتاوری تعمیم‌یافته". مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (11): 41-17.
 4. فبوزی، فرانک، مودیلیانی، فرانکو، فری، مایکل (1389). مبانی بازارها و نهادهای مالی. حسین عبده تبریزی؛ جلد اول، چاپ سوم، تهران، انتشارات پیشبرد.
 5. کردستانی، غلامرضا. و نجفی عمران، مظاهر (1387). "بررسی عوامل تعیین‌کننده ساختار سرمایه: آزمون تجربی نظریه موازنه ایستا در مقابل نظریه سلسله مراتبی". تحقیقات مالی 10(25): 90-73.
 6. گجراتی، دامودار (1383). مبانی اقتصاد‌سنجی. حمید ابریشمی؛ جلد دوم، چاپ سوم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
 7. محمدی سفید‌دشتی، فرزانه (1387). اثر کیفیت نیروی‌کار بر رشد اقتصادی در منتخبی از کشورها، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان.
 8. مهرآرا، محسن. و طلاکش نایینی، حسین (1388). "بررسی رابطه توسعه مالی و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب با روش داده‌های تلفیقی پویا (2003-1979)". مجله دانش و توسعه 16(26): 169-143.
 9. مهرانی، ساسان. کاشانی‌پور، محمد. و رسائیان، امیر (1388). "بررسی عوامل تعیین‌کننده ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران". پژوهشنامه اقتصادی (5 (ویژه‌نامه بورس)): 151-125.
 10. هنربخش، سمیرا. بیرجندی، حمید. و بیرجندی، مسعود (1391). "بررسی اثر نسبی استراتژی‌های تجاری بر روی ارتباط بین اهرم مالی و عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران". فصلنامه علمی پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (15): 57-47.

ب) منابع و مآخذ لاتین

1. Agarwal, S., Mohtadi, H. (2004). "Financial Markets and the Financing Choice of Firms: Evidence from Developing Countries". Global Finance Journal 15: 57-70.

2. Agca, S., Nicolo, G.D., Detragiache, E. (2013). "Banking Sector Reforms and Corporate Leverage in Emerging Markets". Emerging Markets Review 17: 125-149.

3. Andani, A., Al-hassan, S. (2012). "The Determinants of the Financing of Listed and Nin-Listed Firms in Ghana". Asian Economic and Financial Review 2(7): 751-771.

4. Bauer, P. (2004). "Determinants of Capital Structure: Empirical Evidence from the Czech Republic". Czech Journal of Economics and Finance 54(1-2): 2-21.

5. Beck, Th., Demirguc-Kunt, A., Levine, R. (2009). "Financial Institutions and Markets Across Countries and Over Time". World Bank, Policy Research Working Paper 4943.

6. Bokpin, G. A. (2010). "Financial Market Development and Corporate Financing: Evidence from Emerging Market Economies". Journal of Economic Studies 37(1): 96–116.

7. Cekrezi, A. (2013). "The Determinants of Capital Structure: Evidence from Albania". Academic Journal of Interdisciplinary Studies 2(9): 370-376.

8. Chen, J. J. (2004). "Determinants of Capital Structure of Chinese-Listed Companies". Journal of Business Research 57: 1341-1351.

9. Cheng, M.C., Tzeng, Z.Ch. (2011). "Does Leverage and Efficiency Affect Each Other". Journal of Accounting, Finance and Economics 1(1): 77-95.

10. Demirguc- Kunt, A., Levine, R. (1993). "Stock Market Development and Financial Intermediary Growth". Policy Research Department, World Bank, WPS 1159.

11. Demirguc- Kunt, A., Levine, R. (1999). "Bank- Based and Market- Based Financial Systems: Cross- Country Comparisons". World Bank, Research Working Papers DOI: 10.1596/1813-9450-2143.

12. Demirguc- ساختار بورس اوراق بهادار Kunt, A., Maksimovic, V. (1995). "Stock Market Development and Firm Financing Choices". World Bank, Policy Research Department, Finance and Private Sector Development Division, Working Paper 1461.

13. Dincergok, B., Yalciner, K. (2011). "Capital Structure Decisions of Manufacturing Firms` in Developing Countries". Middle Eastern Finance and Economics 12: 86-100.

14. Doku, J.N., Adjasi, Ch. K. D., Sarpong-Kumankuma, E. (2011). "Financial Market Development and Capital Structure of Listed Firms – Empirical Evidence from Ghana". Serbian Journal of Management 6(2): 155-168.

15. Eriotis, N., Vasiliou, D., Vontoura-Neokosmidi, Z. (2007). "How Firm Characteristics Affect Capital Structure: An Empirical Study". Managerial Finance 33(5).

16. Etudaiye-Muhtar, O.F., Ahmad, R. (2014). "Banking Sector Development and Corporate Leverage: Empirical Evidence from South African Firms". International Journal of Economics and Finance 6(8): 278-288.

17. Fattouh, B., Scaramozzino, P., Harris, L. (2005). "Capital Structure in South Korea: A Quantile Regression Approach". Journal of Development Economics 76: 231-250.

18. Gonzalez, V. M., Gonzalez, F. (2014). "Banking Liberalization and Firms' Debt Structure: International Evidence". International Review of Economics & Finance 29: 466–482.

19. Gurley, J.G., Shaw, E.S. (1955). "Financial Aspects of Economic Development". The American Economic Review 45(4): 515-538.

20. Hubbard, R.G. (1997). Money, the Financial System, and the Economy, Second Edition, Addison Wesley Longman, Inc.

21. Jensen, M., Meckling, W. (1976). "Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure". Journal of Financial Economics 3(4): 305-360.

22. Kirch, G., Mateus, C., Terra, P. (2012). "Country Governance Structure and Financial Developments as Determinants of Firms` Capital Structure". Journal of Money, Investment and Banking 26: 6-24.

23. Klein, M. A. (1971). "A Theory of the Banking Firm". Journal of Money, Credit and Banking 3(2): 205–218.

24. Lakstutiene, A., Vasiliauskaite, A., Leitoniene, S. (2006). "Dependence of the Financial Structure and Efficiency of the Bank Sector on Economic Growth". Economics of Engineering Decisions 3(48): 18-28.

25. Levine, R. (2002). "Bank-Based or Market-Based Financial Systems: Which Is Better? ". NBER Working Paper No. 9138.

26. Margaritis, D., Psillaki, M. (2008). "Capital Structure and Firm Efficiency". Journal of Banking and Finance 34(3): 621-632.

27. Masoud, N. (2014). "The Determinants of Capital Structure Choice: Evidence from Libyan Firms". Research Journal of Finance and Accounting 5(1): 67-83.

28. Modigliani, F., Miller, M. (1958). "The Cost of Capital, Corporate Finance and the Theory of Investment". American Economic Review 48: 261-297.

29. Modigliani, F., Miller, M. (1963). "Corporate Income Taxes and the Cost of Capital: A Correction". American Economic Review 53: 443-453.

30. Mokhova, N., Zinecker, M. (2014). "Macroeconomic Factors and Corporate Capital Structure". Procedia-Social and Behavioral Sciences 110: 530-540.

31. Moshabesha, M. (2011). The Relationship between Financial Development and Manufacturing Sector Growth: Evidence from Southern African Customs Union Countries, Thesis, the Degree of Master of Commerce (Financial Markets), Department of Economics and Economic History, Rhodes University.

32. Muthama, Ch., Mbaluka, P., Kalunda, E. (2013). "An Empirical Analysis of Macro-Economic Influences on Corporate Capital Structure of Listed Companies in Kenya". Journal of Finance and Investment Analysis 2(2): 41-62.

33. Nguyen, D., Diaz-Rainey, I., Gregoriou, A. (2012). "Financial Development and the Determinants of Capital Structure in Vietnam". Available at: http;//ssrn.com/abstract=2014834.

34. Petersen, M. A., Rajan, R. G. (1995). "The Effect of Credit Market Competition on Lending Relationships". The Quarterly Journal of Economics 110(2): 407–443.

35. Psillaki, M., Daskalakis, N. (2008). "Are the Determinants of Capital Structure Country or Firm Specific? Evidence from SMEs". Small Business Economics 33(3): 319-333.

36. Ruiz-Porras, A. (2009). "Financial Structure, Financial Development and Banking Fragility: International Evidence". Analisis ساختار بورس اوراق بهادار Economico 56(XXIV): 147-173.

37. Sayilgan, G., Karabacak, H., Kucukkocaoglu, G. (2006). "The Firm-Specific Determinants of Corporate Capital Structure: Evidence from Turkish Panel Data". Investment Management & Financial Innovations 3(2): 125-139.

38. Schmukler, S. L., Vesperoni, E. (2006). "Financial Globalization and Debt Maturity in Emerging Economies". Journal of Development Economics 79(1): 183–207.

39. Yartey, Ch. A. (2006). "Financial Development, the Structure of Capital Markets, and the Global Digital Divide". IMF Working Paper 06/258.

بررسی تأثیر ساختار سرمایه و نحوه تأمین مالی بر کارایی تکنیکی شرکت‌های دارویی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقدمه: حداکثر کردن ارزش شرکت مستلزم انتخاب ساختار سرمایه بهینه است. با توجه به شرایط رقابتی بازار، تعیین روش تأمین مالی مناسب برای افزایش کارایی و ادامه حیات شرکت‌ها امری ضروری است.
روش پژوهش: این پژوهش شامل دو بخش اصلی است. در بخش اول، رابطه بین ساختار سرمایه و کارایی تکنیکی22 شرکت‌ دارویی پذیرفته‌شده در بورس، برای دوره زمانی 1385-1389 بررسی شده است. به‌این منظور، از نسبت‌های مالکیت و بدهی برای سنجش ساختار سرمایه و تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها (مدل‌ CCR نهاده‌محور)، با استفاده از نرم‌افزار 0/2 Win QSB، برای تعیین سطح کارایی تکنیکی استفاده شد. بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و کارایی تکنیکی از طریق آزمون‌ همبستگی پیرسون و با استفاده از نرم‌افزارSPSS نسخه 14 در سطح اطمینان 95% انجام شد. در بخش دوم پژوهش، با استفاده از مدل BCC و رویکرد VRS کارایی مقیاس شرکت‌ها را محاسبه و با تعیین کارآیی مطلق، واحدهای کارامد ضعیف را شناسایی و برای هر یک از آن‌ها، گروه مرجع مشخص شد.
یافته‌ها: براساس خروجی‌های DEA، شرکت‌های ایران‌دارو، پارس دارو، سینادارو و تهران‌دارو، جزو کاراترین شرکت‌های فعال در صنعت خود بوده، اما کارایی همگی آن‌ها از نوع ضعیف است.
نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش نشان داد که بین ساختار سرمایه شرکت‌های دارویی و کارایی تکنیکی آن‌ها رابطه معناداری وجود ندارد. هم‌چنین، هیچ‌یک از شرکت‌های بررسی شده از حجم تولید بهینه‌ برخوردار نیستند و کارایی همه آن‌ها از نوع ضعیف است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Examining the Effect of Capital Structure and Financing on the Technical Efficiency of Pharmaceutical Companies Listed on the Stock Exchange

نویسندگان [English]

 • I. Dadashi 1
 • M. Asghari 2
 • S. Zarei 3
 • M. Jafari Baei 4

3 Accounting trainer of Islamic Azad University, Tehrane Gharb Branch, Accounting department, Tehran, Iran

Introduction: Choosing an optimal capital structure is prerequisite for maximizing the firm value. Given the competitive market conditions, determining the appropriate method of financing companies is boost for increasing their efficiency and viability.
Methods: This paper is composed of two main sections: the first section examines the relationship between capital structure and technical efficiency of 22 pharmaceutical companies listed on the Stock Exchange between 2006 and 2010. For this purpose, the property and debt ratios to evaluate capital structure and data envelopment analysis (input oriented CCR and BCC model) were used to detect technical efficiency using Win QSB 2.0 software. Additionally, Pearson correlation test was used to investigate the relationship between capital structure and Technical efficiency in 95% confidence level using SPSS software. In the second section, the Scale Efficiency of companies was computed by using BCC model and VRS approach. Moreover, the less efficient units were recognized by determining the absolute efficiency, and the reference group for each of them was specified.
Results: Although Pharmaceutical Companies of Iran Daro, Sina Daro, Pars Daro and Tehran Daro were the most effective companies in their industry based on DEA outputs, they are considered weak in terms of efficiency.
Conclusion: The results of the study indicate that there is no significant relationship between capital structure and efficiency of pharmaceutical companies. Moreover, ساختار بورس اوراق بهادار all these companies had low efficiency. This indicates that none of the companies had the optimal production volume.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Capital Structure
 • technical efficiency
 • Scale Efficiency
 • Data Envelopment Analysis

مراجع

1 Shirzad, J. (2001). “Examining the Effect of Capital Structure on ساختار بورس اوراق بهادار Profitability of the Companies Listed in Tehran Stock Exchange (Focusing on the Type of Industry)”. M. A. Thesis, Shiraz University. [In Persian]

2 Nikbakht, M. R. and M. Peikani (2010), “The Relationship Between Capital Structure and Accounting Criteria for Evaluating the Performance of the Companies Listed in Tehran Stock Exchange”. Journal of Financial Research, Vol. 12, No. 28, pp. 26-20. [In Persian]

3 Danesh Shakib, M. and S. Fazli (2009). “Ranking of Cement Firms in Tehran Stock Exchange by Using Compound Approach (AHP – TOPSIS)”. Journal of Management Perspective, Issue. 32, pp. 109-129. [In Persian]

4 Khajavi, Sh.; Salimifard, A.; and M. Rabieh (2005). “Using Data Envelopment Analysis to Determine the Most Efficient Portfolio of the Companies Listed in Tehran Stock Exchange”. Journal of Humanities and Social Sciences of Shiraz University, No. 43, pp. 75-89. [In Persian]

5 Mohammadi, A. (2007). “The Application of Mathematical Programming Techniques for the Analysis of Pharmaceutical Companies’ Financial Statements”. Journal of Social Sciences and Humanities of Shiraz University, No. 26, pp. 117-135. [In Persian]

6 Kurdestani, Gh. and M. Najafi (2008). “An Investigation into the Determining Factors in Capital Structure”. Journal of Financial Research, No. 25, pp. 73-90. [In Persian]

7 Ghalibaf Asl, H. and S. Izadi (2009), “An Empirical Study of Static Parallel Theory in Tehran Stock Exchange”. Journal of Knowledge and Development, No. 26, pp. 104-121. [In Persian]

8 Jahanshad, A.; Pourzamani, Z.; and F. Azhdari (2009), “Evaluation of the Efficiency of Companies Listed in Tehran Stock Exchange Using Data Envelopment Analysis and it's Relation with Stock Returns”. Journal of Financial Accounting and Auditing, pp. 111-112. [In Persian]

9 Fallahi, A.; Ebrahimi, R.; and S. F. Ghaderi (2011). “Measuring Efficiency and Productivity Change in Power Electric Generation Management Companies by Using Data Envelopment Analysis: A Case Study”. Retrieved from: http://www.sciencedirect.com. [online] [10 December 2012].

10 Powers, J. and P. R. McMullen (2000). “Using Data Envelopment Analysis to Select Efficient Large Market Cap Securities”. Journal of Business and Management, No. 7, pp. 31-42.

11 Nikolas, E. (2007), “How Firm Characteristics Affect Capital Structure: ساختار بورس اوراق بهادار An Empirical Study”. The Journal of Financial Research, No. 5, pp 321- 337.

12 Yan-Li, W. and L. Chuan-zhe (2009). “Study on the Influential Factors of Technical Stochastic Frontier Analysis”. 6 th International Conference on Service Systems and Service Management, 8 to 10 June, pp. 646- 651.

13 Frank. M. Z. and V. K. Goyal (2009). “Profits and Capital Structure”. www.ssrn.com. [online] [25 March 2013].

14 Sueyoshi, T. and M. Goto (2009). “Can R&D Expenditure Avoid Corporate Bankruptcy? Comparsion between Japanese Machinery and Electric Equipment Industries Using DEA Discriminant Analysis”. European Journal of Operational Research , Vol. 196, Issue. 1, pp. 289-311.

15 Degryse, H.; Goeij, P. D.; and P. Kappert (2010). “The Impact of Firm and Industry Characteristics on Small Firms’ Capital Structure. Small Business Economics”. Available at: www. Springerlink.Com. [online] [25 January 2013].

16 Jiang, F.; Qu, Y.; Lu, Z.; and Y. Li (2010). “Product Market Competition and Dynamic Adjustment in Capital Structure”. Frontiers of Business Research in China, No. 4, pp 101- 129.

17 Guney, Y.; Li, L.; and R. Fairchild (2010). “The Relationship Between Product Market Competition and Capital Structure in Chinese Listed Firms”. International Review of Financial Analysis. Vol. 20, Issue. 1, pp. 41-51.

18 Romano, G. and A. Guerrini (2011). “Measuring and Comparing the Efficiency of Water Utility Companies: A DEA Approach”. Retrieved from: http://www.sciencedirect.com. [online] [3 April 2013]

19 Ganguli, S. K. (2013), “Persistent High Liquidity, Ownership Structure and Firm Performance: Indian Evidence”. Available at http://ssrn.com/abstract=2255464. [online] [28 April 2013]

20 Park, K. and S. Jang (2013). “Capital Structure, Free Cash Flow, Diversification and Firm Performance: A Holistic Analysis”. International Journal of Hospitality Management, Vol 33, pp. 51-63.

21 Brien, J.; Parthiban, D.; Yoshikawa, T.; and A. Delios (2013). “How Capital Structure Influences Diversification Performance: A Transaction Cost Perspective”. Strategic Management Journal, Vol. 34, Issue. 6, pp. 138-152.

22 Martin, D. H.; Kocher, G.; and M. Sutter (2000). “Measuring Efficeincy of German Football Teams by DEA”. University of Innsbruck, Australia, Available at: http://uibk.ac.at/. [online] [15 December 2012].

24 Farsijani, H.; Arman, M. H.; Hasanbeigi, A. R.; and A. Jalili (2011). “Designing a New Model for Data Envelopment Analysis Approach, Input-Output Approach”. Journal of Industrial Management Perspective, No. 1, pp. 39-56. [In Persian]

25 Namazi, M. and J. Shirzad (2005), “Examining the Relationship Between Capital Structure and Profitability of the Companies Listed in Tehran Stock Exchange (Focusing on the Type Of Industry)”. The Iranian Accounting and Auditing Review, Vol. 12, No. 4, pp. 75-95. [In Persian]اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.